Home
Երևան քաղաքի հատուկ դպրոցները

Երևան քաղաքի հատուկ դպրոցները

Երևան քաղաքի հատուկ դպրոցներ

«Հանրապետական N1 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ

  ՀՀ ք. Երևան
    Վարդաշեն, 6-րդ փողոց, շենք 68/2

 +374 10 451421

  https://yerevan1s.schoolsite.am

  speccomplex-1@mail.ru

Տնօրեն՝ Շողիկ Գուլասարյան

«Հանրապետական N2 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ

  ՀՀ ք. Երևան
    Րաֆֆու 113

 +374 10 742206

  https://yerevan2s.schoolsite.am

  l.b.sh.n2krtahamalir@mail.ru

Տնօրեն՝ Ինգա Ավետիսյան

«Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» ՊՈԱԿ

  ՀՀ ք. Երևան
    Նուբարաշեն, 6-րդ փողոց, շենք 1

 +374 10 475240

  https://yerevan11s.schoolsite.am

  11hatukdproc@mail.ru

Տնօրեն՝ Անահիտ Ենգիբարյան

«Երևանի Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ

  ՀՀ ք. Երևան
    Մամիկոնյանց 31

 +374 10 235000

  https://yerevan14s.schoolsite.am

  specschool14@schools.am

Տնօրեն՝ Ալեքսան Ահարոնյան

«Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների Երևանի թիվ 17 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ

  ՀՀ ք. Երևան
    Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 41

 +374 10 646601

  https://yerevan17s.schoolsite.am

  17hatukdproc@gmail.com

Տնօրեն՝ Վերգինե Եսայան

«Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր»
ՊՈԱԿ

  ՀՀ ք. Երևան
    Նորքի այգիներ 193

 +374 10 651050

  http://www.deaflife.am

  aavetisyan.lxue@gmail.com

Տնօրեն՝ Լուսինե Բաբայան