Պատմություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը (այսուհետ՝ Կենտրոն կամ ՀՄԿ) պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է։ Այն հանրապետությունում ներառական կրթության գործընթացի կազմակերպման, համակարգման և մեթոդաբանության մշակման կարևորագույն սուբյեկտներից մեկն է։

Ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2017թ. հունվարի 12-ի N 10-Ն որոշմամբ՝ «Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վերակազմակերպման արդյունքում / «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Կանոնադրություն

Կենտրոնի ստեղծման գործում կարևորագույն ավանդ ունի ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ Վարդուհի Կատինյանը։

Կենտրոնը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իր Կանոնադրությամբ:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Կենտրոնի նպատակը երեխայի կրթության իրականացման գործընթացում կրթական ծառայությունների մատչելիությունը, արդյունավետությունը և մասնակցային հնարավորությունները մեծացնելն է։

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

 • ուսուցիչներ
 • ուսուցչի օգնականներ
 • ՄՀ աջակցող մասնագետներ
 • վարչական անձնակազմ
 • երեխաներ
 • ծնողներ
 • պետական և հասարակական կազմակերպությունների, ՀՀ տարբեր գերատեսչությունների և շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ուսումնական հաստատություններ
 • ՀՀ տարբեր գերատեսչություններ
 • Պետական, միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ
 • Շահագրգիռ այլ կառույցներ

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր երեխայի շահը՝ ապահովել նրա կրթության իրավունքի իրացումը հավասար, մատչելի պայմաններում

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Կրթության գործընթացի ներառականության ապահովումը մեծապես կախված է այդ գործընթացին ներգրավված անձանց գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների անընդհատ զարգացումից: ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում ՀՄԿ-ն իրականացնում է մասնագիտական կարողությունների հզորացմանն ու կատարելագործման արդիականությանն ուղղված

 •  վերապատրաստման դասընթացներ
 •  սեմինարներ
 •  վարպետաց դասեր

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՄԿ-ի կողմից խորհրդատվություններն իրականացվում են հեռավար և առկա ձևաչափերով՝ նպաստելով

 • կրթության մատչելիության, ներառականության, որակի և արդյունավետության բարձրացմանը
 • սովորողին տրամադրվող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների արդյունավետ կազմակերպմանն ու իրականացմանը
 • երեխայի իրավունքների մասին իրազեկմանը

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՀՄԿ-ի կողմից ստեղծվում են ուսումնառության գործընթացում յուրաքանչյուր երեխայի ներառմանը նպաստող ուսումնական նյութեր․

 • աշխատանքային գիրք-տետրեր
 • մեթոդական ուղեցույցներ և ձեռնարկներ
 • դիդակտիկ նյութեր
 • զարգացնող խաղեր և վարժություններ
 • վերապատրաստման մոդուլներ

ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ

Կենտրոնում իրականացվում է կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի (ԿԶԱՊԿ) և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի (ԿԱՊԿ) գնահատման արդյունքների բողոքարկում՝ ծնողի անհամաձայնության դեպքում։

Գործընթացում ներգրավված կողմերն են՝

 • ծնող (օրինական ներկայացուցիչ)
 • Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
 • ըստ անհրաժեշտության` ՏՄԱԿ-ի մասնագետներ, ուսումնական հաստատության վարչական և մանկավարժական աշխատողներ

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

 

ՀՄԿ-ն իրականացնում է մշտադիտարկումներ կրթության ոլորտում ներառականության ապահովման, աջակցության ծառայությունների որակի բարելավման, տվյալների վերլուծության, ներառական կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների տրամադրման նպատակով։

Թիրախային ուղղություններն են՝

 • ԿԶԱՊԿ/ԿԱՊԿ գնահատման գործընթացը
 • սովորողներին տրամադրվող աջակցող ծառայությունների որակը և արդյունավետությունը
 • ուսումնական գործընթացի ներառականությունը

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

Կենտրոնի կողմից իրականացվում է նաև ՀՄԿ-ի, պետական, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների գործունեության լուսաբանում և հասարակության իրազեկվածության բարձրացում, մասնավորապես՝

Տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և հանրայնացում հետևյալ միջոցներով․

 • ՀՄԿ կայք www.hmk.am
 • սոցիալական հարթակներ | Facebook, Instagram, Youtube
 • լրատվամիջոցներ, տպագիր և էլեկտրոնային այլ միջոցներ

Միջոցառումների կազմակերպում տարբեր ձևաչափերով․

 • աշխատաժողովներ
 • կլոր սեղան-քննարկումներ
 • պանելային քննարկումներ
 • սեմինարներ և վեբինարներ
 • իրազեկող արշավներ
 • համագործակցության շրջանակների ընդլայնում

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

Կենտրոնի կողմից իրականացվում է նաև ՀՄԿ-ի, պետական, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների գործունեության լուսաբանում և հասարակության իրազեկվածության բարձրացում, մասնավորապես՝

Տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և հանրայնացում հետևյալ միջոցներով․

 • ՀՄԿ կայք www.hmk.am
 • սոցիալական հարթակներ | Facebook, Instagram, Youtube
 • լրատվամիջոցներ, տպագիր և էլեկտրոնային այլ միջոցներ

Միջոցառումների կազմակերպում տարբեր ձևաչափերով․

 • աշխատաժողովներ
 • կլոր սեղան-քննարկումներ
 • պանելային քննարկումներ
 • սեմինարներ և վեբինարներ
 • իրազեկող արշավներ
 • համագործակցության շրջանակների ընդլայնում

Կենտրոնում գործում են նաև այլընտրանքային նախագծեր, որոնց միջոցով երեխաներն առնչվում են արվեստին, հաղորդակցվում միմյանց հետ՝ բացահայտելով իրենց ներուժն ու հնարավորությունները.

Skip to content