Schools’ list of Vagharshapat regional pedagogical-psychological support center

Residence

School Name

Address

E-mail

Phone Number

1գ. Ակնաշեն«Ակնաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ակնաշենaknashen@schools.am aknashen_dproc@mail.ru(+374 93) 13-88-12
2գ. Ակնալիճ «Ակնալճի Ա. Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ակնալիճaknalich@schools.am akn_school@mail.ru(+374 77) 22-77-04
3գ. Աղավնատուն«Աղավնատան Ղ. Աբգարյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Աղավնատունaghavnatun@schools.am

(+374 237) 5-54-13

(+374 93) 14-67-00

4գ. Ամբերդ«Ամբերդի Հ. Նավասարդյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ամբերդhamberd@schools.am(+374 94) 44-22-56
5գ. Այգեկ«Այգեկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Այգեկaygek@schools.am aygek.dprots@rambler.ru(+374 93) 96-16-96
6գ. Այգեշատ«Այգեշատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Այգեշատaygeshat-vagharshapat@schools.am(+374 98) 88-00-00
7գ. Ապագա«Ապագայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ապագաapaga@schools.am apagayi_dproc@mail.ru(+374 93) 45-35-97
8գ. Առատաշեն«Առատաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Առատաշենaratashen@schools.am(+374 93) 74-46-44
9գ. Արագած«Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Արագածaragac@schools.am echm.aragac.dproc@rambler.ru(+374 41) 88-81-48
10գ. Արաքս«Արաքսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Արաքսaraqs-vagharshapat@schools.am(+374 94) 14-50-00
11գ. Արշալույս«Արշալույսի Ս. Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Արշալույսarshaluys@schools.am arshaluys-school@mail.ru(+374 93) 17-36-65
12գ. Արտիմետ«Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Արտիմետartimet@schools.am

(+374 231) 4-76-10

(+374 93) 18-62-88

13գ. Արևաշատ«Արևաշատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Արևաշատarevashat@schools.am arevashatdproc@mail.ru

(+374 231) 6-01-29

(+374 91) 91-43-43

(+374 77) 43-06-10

14գ. Բաղրամյան«Բաղրամյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Բաղրամյանbaghramyan-vagharshapat@schools.am bakhramyan_ejm@mail.ru(+374 231) 9-01-82 (+374 94) 61-10-12
15գ. Գայ«Գայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Գայgay@schools.am guidproc@mail.ru

(+374 231) 6-01-28

(+374 93) 55-56-32

16գ. Գեղակերտ«Գեղակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Գեղակերտsamaghar@schools.am samaxari-dproc@mail.ru(+374 93) 18-56-45
17գ. Գրիբոյեդով«Գրիբոյեդովի Վ. Ռոստոմյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Գրիբոյեդովgriboedov@schools.am griboyedov.dproc@mail.am

(+374 231) 9-13-44

(+374 93) 80-98-07

18գ. Դաշտ«Դաշտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Դաշտdasht10@mail.ru(+374 93) 57-63-53
19գ. Դողս«Դողսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Դողսdoghs@schools.am(+374 77) 03-03-88
20գ. Փարաքար«Թաիրովի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Փարաքարtairov@schools.am

(+374 231) 6-01-34

(+374 93) 28-41-91

21գ. Լեռնամերձ«Լեռնամերձի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿգ. Լեռնամերձlernamerdz@schools.am lernamerc_himnakandproc@mail.ru(+374 93) 81-51-38
22գ. Լուսագյուղ«Լուսագյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Լուսագյուղlusagyugh@schools.am(+374 93) 19-36-33
23գ. Խորոնք«Խորոնքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Խորոնքkhoronq@schools.am khoronk@mail.ru(+374 77) 14-80-00
24գ. Ծաղկալանջ«Ծաղկալանջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ծաղկալանջtsaghkalanj@schools.am caxkalanjdproc@mail.ru(+374 94) 72-88-44
25գ. Ծիածան«Ծիածանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ծիածանtsiatsan@schools.am

(+374 231) 5-32-13

(+374 93) 59-72-20

26գ. Հայթաղ«Հայթաղի Հ. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Հովհ. Բաղրամյան փողոցhaytagh@schools.am(+374 93) 44-40-90
27գ. Հայկաշեն«Հայկաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Հայկաշենhaykashen@schools.am

(+374 231) 6-00-82

(+374 94) 86-11-99

28գ. Հովտամեջ«Հովտամեջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Հովտամեջhovtamej@schools.am(+374 95) 22-15-25
29գ. Մեծամոր«Մեծամորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Մեծամորmetsamor@schools.am mecamori_dproc@mail.ru(+374 93) 05-78-22
30գ. Մերձավան«Մերձավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Մերձավանmerdzavan@schools.am(+374 93) 51-83-80
31գ. Մուսալեռ«Մուսալեռի Ֆ. Վերֆելի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Մուսալեռmusaler@schools.am francverfel@mail.ru

(+374 231) 7-22-08

(+374 99) 07-30-87

32գ. Մրգաստան«Մրգաստանի Կ. Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Մրգաստանmrgastan@schools.am mrgastan@mail.ru(+374 93) 55-56-21
33գ. Նորակերտ«Նորակերտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Նորակերտnorakert@schools.am norakertimigndproc@mail.ru(+374 94) 14-88-98
34գ. Շահումյան«Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Շահումյանshahumyani_dproc@mail.ru(+374 93) 84-56-57
35գ. Ոսկեհատ«Ոսկեհատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ոսկեհատvoskehat-armavir@schools.am voskehat.dproc@mail.ru

(+374 231) 4-79-51

(+374 93) 54-44-25

36գ. Պտղունք«Պտղունքի Տիգրան Մեծի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Պտղունքptghunq@schools.am

(+374 231) 6-00-44

(+374 98) 47-20-80

37գ. Ջրառատ«Ջրառատի Թ. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ջրառատjraratarmavir@schools.am(+374 98) 41-38-39
38գ. Ջրարբի«Ջրարբիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ջրարբիjrarbi@schools.am(+374 98) 68-88-00
39ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Գ. Նժդեհի անվան N 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՄանուշյան 1vagharshapat8@schools.am

(+374 231) 7-21-71

(+374 77) 44-00-79

40ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Ե. Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԳ. Նժդեհի 0vagharshapat7@schools.am e.otyan7dproc@mail.ru

(+374 231) 4-38-79

(+374 93) 32-21-05

41ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Ռ. Պատկանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԿույբիշև 1vagharshapat9@schools.am patkanyan9@mail.ru

(+374 231) 4-29-66

(+374 93) 19-85-34

42ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Զորավար Անդրանիկ անվան N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿք. Էջմիածինvagharshapat12@schools.am

(+374 231) 4-40-75

(+374 93) 41-07-08

43ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Խ. Աբովյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՍպանդարյան 0vagharshapat4@schools.am vakharshapat4@mail.ru

(+374 231) 5-43-67

(+374 93) 57-51-84

44ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Հ. Հովհաննիսյանի անվան N 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԱթարբեկյան 7vagharshapat3@schools.am

(+374 231) 5-20-60

(+374 93) 95-60-87

45ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Մ. Մաշտոցի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԲաղրամյան 12vagharshapat1school@mail.ru

(+374 231) 5-29-55

(+374 93) 23-55-60

46ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Ներսիսյան N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՄ. Խորենացի 10vargaran@mail.ru

(+374 231) 5-37-07

(+374 98) 05-37-07

47ք. Էջմիածին«Վաղարշապատի Վ. Ռշտունու անվան N 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՉարենցի 0vagharshapat11@schools.am

(+374 231) 5-74-75

(+374 77) 08-25-00

48գ. Տարոնիկ«Տարոնիկի Գ. Գառնիկյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Տարոնիկtaronik@schools.am taronik.poak@mail.am(+374 93) 56-30-77
49գ. Փարաքար«Փարաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Փարաքարparaqar@schools.am paraqar-dproc@mail.ru

(+374 231) 6-01-38

(+374 93) 43-38-28

50գ. Ֆերիկ«Ֆերիկի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ֆերիկferik@schools.am ferikidproc@mail.ru(+374 93) 72-57-59
51ք. ԷջմիածինՎաղարշապատի Էօրնեկյանի անվան միջնակարգ դպրոցԱրարատյան 11/11 welcome@eurnekianschool.am(+374 231) 5-24-28
52ք. Վաղարշապատ Վաղարշապատի Գ. Նարեկացու անվ. թիվ 2 ավագ դպրոցՄաշտոցի 75/2vagharshapat2@schools.am(+374 231) 5-27-34
53ք. Վաղարշապատ Վաղարշապատի Մ. Գորկու անվ. թիվ 5 ավագ դպրոցՇահումյան 100vagharshapat5@schools.am(+374 231) 5-49-40
54ք. ՎաղարշապատՎաղարշապատի Մ. Խորենացու անվ. թիվ 10 ավագ դպրոցԶվարթնոց թաղամաս Տեր-Գաբրիելյան 20vagharshapat10@schools.am (+374 231) 7-20-22
55ք. Վաղարշապատ «Գրիգոր Լուսավորիչ» միջնակարգ դպրոցՍպանդարյան 1բ


(+374 231) 4-32-58
Skip to content