Schools’ list of Sisian regional pedagogical-psychological support center

Residence

School Name

Address

E-mail 

Phone Number

1ք. ՍիսիանՍիսիանի թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿԿամոյի 3sisian1@schools.am(+374 283) 2-24-40
2ք. ՍիսիանՍիսիանի թիվ 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿՇիրվանզադեի 7sisian2@schools.am(+374 283) 2-39-14
3ք. ՍիսիանՍիսիանի թիվ 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿՇահումյանի 61sisian4@schools.am(+374 283) 2-24-42
4ք. ՍիսիանՍիսիանի թիվ 5 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿՆար-Դոսի 7sisian5@schools.am(+374 283) 2-49-21
5ք. ՍիսիանՍիսիանի ավագ դպրոց ՊՈԱԿՄյասնիկյան 8sisian3@schools.am(+374 283) 2-32-45
6գ. ԱղիտուԱղիտուի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Աղիտուaghitu@schools.am(+374 283) 6-17-11
7գ. ԱնգեղակոթԱնգեղակոթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Անգեղակոթangeghakot@schools.am(+374 283) 6-29-15
8գ. ԱշոտավանԱշոտավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Աշոտավանashotavan@schools.am(+374 98) 58-58-48
9գ. ԲռնակոթԲռնակոթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Բռնակոթgbbrnakot@mail.ru(+374 283) 6-21-34
10ք. ԴաստակերտԴաստակերտի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿք. Դաստակերտdastakert@schools.am(+374 283) 6-22-21
11գ. ԹասիկԹասիկի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Թասիկtasik@schools.am(+374 283) 6-14-85
12գ. Իշխանասար (Ղզլջուղ)Իշխանասարի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Իշխանասար (Ղզլջուղ)ghzljugh@schools.am(+374 283) 7-92-25
13գ. ԼորԼորի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Լորliannagrigoryan@mail.am(+374 283) 6-29-36
14գ. ՇաղատՇաղաթի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Շաղատshaghat@schools.am(+374 283) 6-27-72
15գ. ՇաքիՇաքիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Շաքիshaki@schools.am(+374 93) 19-75-19

16

գ. Շենաթաղ

Շենաթաղի հիմնական դպրոց

գ. Շենաթաղ

shenatagh@schools.am

(+374 77) 34-09-00

17գ. ՈւյծՈւյծի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Ույծuits@schools.am(+374 283) 6-19-95
18գ. ՍառնակունքՍառնակունքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Սառնակունքsarnakunq@schools.am(+374 283) 6-21-66
19գ. ՍպանդարյանՍպանդարյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 23spandaryansyun@schools.am(+374 77) 11-26-00
20գ. ՎաղատինՎաղատինի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Վաղատինvaghatin@schools.am (+374 283) 6-21-86

21

գ. Նժդեհ

Նժդեհի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

գ. Նժդեհ

soflu@school.am

(+374 285) 36-90

22գ. ԱխլաթյանԱխլաթյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Ախլաթյանaklatyan@mail.ru(+374 283) 6-28-07
23գ. ԱրևիսԱրևիսի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Արևիսarevis@schools.am(+374 94) 37-47-53
24գ. ԲալաքԲալաքի տարրական դպրոց ՊՈԱԿգ. Բալաքbalaq@schools.am(+374 93) 28-57-64
25գ. ԲնունիսԲնունիսի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Բնունիսbnunis.schools.am(+374 283) 9-53-32
26գ. ԳորայքԳորայքի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Գորայքgorayq@schools.am tsog79@mail.ru(+374 283) 6-23-48
27գ. ԴարբասԴարբասի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Դարբասdarbas@schools.am(+374 93) 26-02-98
28գ. ԼծենԼծենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Լծենltseni@schools.am(+374 94) 60-83-42
29գ. ԾղուկԾղուկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Ծղուկtsghuk@schools.am(+374 283) 9-04-79
30գ. ՀացավանՀացավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Հացավանhatsavan@schools.am(+374 283) 6-13-38
31գ. ՄուցքՄուցքի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Մուցքmutsq@schools.am(+374 77) 28-26-99
32գ. ՆորավանՆորավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Նորավանsyunik-noravan@mail.ru(+374 93) 01-87-95
33գ. ՇամբՇամբի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Շամբshamb@schools.am(+374 283) 6-30-63
34գ. ՈրոտանՈրոտանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Որոտանvorotansisian@schools.am(+374 283) 6-29-53
35գ. ՍալվարդՍալվարդի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Սալվարդsalvard@schools.am(+374 94) 67-20-17
36գ. ՏոլորսՏոլորսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿգ. Տոլորսtolors@schools.am(+374 283) 6-30-65
37գ. ՏորունիքՏորունիքի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿգ. Տորունիքtoruniq@schools.am(+374 94) 20-43-13
Skip to content