Հանրապետական
Մանկավարժահոգեբանական
Կենտրոն

Republican Pedagogical-Psychological Center

Շնորհավո'ր Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության օրը ❤

Սեպտեմբերի 15-ից ուժի մեջ է մտել 0-6 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ սահմանելու մասին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 34-Ն հրամանը։

Սույն կարգով կարգավորվում են 0-6 տարեկան երեխայի կրթության և զարգացման կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման հետ կապված իրավահարաբերությունները:

0-6 տարեկան երեխայի կրթության և զարգացման կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում երեխայի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի (այսուհետ՝ ԿԶԱՊԿ) գնահատումը (այսուհետ՝ Գնահատում), որն իրականացվում է մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշներին համապատասխան և նպատակ ունի սահմանելու՝

  1. երեխայի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանները՝ ապահովելով ծրագրային, մեթոդական և միջավայրային անհրաժեշտ հարմարեցումներ.
  2. սահմանված կարգով և դեպքերում ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակ տրամադրելու հիմքերը.
  3. մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների (այսուհետ՝ ՄՀ ծառայություն) մակարդակը, ծավալները և տևողությունը:

Գնահատումն իրականացվում է երեք մակարդակներում ➤➤➤

ՎԵՐՋԻՆ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՄԿ կողմից մշակված եվ հրատարակված
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների եվ
աշխատանքային գիրք-տետրերի շնորհանդես

Համագործակցություն

11,363 դիտում
Skip to content