Առցանց գրադարան

Անվանում

Հեղինակ

Տվյալներ

Ռեսուրս

1

Ներառական կրթության զարգացումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնորոշման զարգացման միջոցով

Կարապետյան Լ.

2

Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացման հատուկ խաղեր, խաղային վարժություններ և հանձնարարություններ

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Մարության Մ.

Երևան, 2012

3

Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացումը

Մարության Մ.

Մենագրություն

Երևան, 2013

4

Տեսողության և զարգացման բազմակի խնդիրներ ունեցող երեխաների մանկավարժահոգեբանական աջակցություն

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Մարության Մ.

Երևան, 2019

5

Տեսողության խանգարում ունեցող մասնագիտական կրթության կատարելագործման ուղիները

Մարության Մ.

6

Ձայնային կողմնորոշիչների դերը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման շարժախաղերում

Մուրադյան Ս.

7

Տե­սո­ղության խան­գա­րում­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի տա­րա­ծա­կան կողմ­նո­րոշ­ման զար­գա­ցու­մը շար­ժա­խա­ղե­րի մի­ջո­ցո­վ

Ու­սում­նա­մե­թո­դա­կան ձեռ­նա­րկ հան­րա­կր­թա­կան դպրոց­նե­րի ուսու­ցիչ­նե­րի և դաս­տի­ա­րակ­նե­րի հա­մա­ր

Մուրադյան Ս.

Երևան, 2017

8

Հատուկ սարքերի, մարզասարքերի միջոցով իրականացվող խաղային գործողությունների կատարման արդյունավետության հետազոտությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ժամանակի և տարածական կողմնորոշման զարգացման գործընթացում


Մուրադյան Ս.

Դիլանյան Ա.

9

Տեսողության և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները

Մուրադյան Ս.

10

Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների ընտանիքներին ցուցաբերվող հոգեբանամանկավարժական աջակցության մոտեցումներ

Մեթոդական ձեռնարկ ծնողների համար

Ազատյան Թ.

Կարապետյան Ս.

Մուրադյան Ս.

Մանուկյան Ա. 

Կիրակոսյան Ա.

Երևան, 2019

11

Չլսող երեխաների խոսքի և հաղորդակցման զարգացումը ժեստաբառային երկլեզու ուսուցման մեթոդով 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Դաշյան Ա.

Երևան, 2017

12

Լսողության խանգարում ունեցող ավագ դպրոցականների տեքստերի և թանգարանային նյութերի ընկալման մակարդակի հետազոտությունները

Դաշյան Ա.

Մանուկյան Ա.

13

Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների հետ իրականացվող հիպոթերապիայի հիմնական ուղղություններն ու իրականացման ձևերը

Ազատյան Թ.

Երևան, 2014

14

Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների շարժողական և հուզակամային ոլորտի զարգացումը երաժշտության ուղեկցությամբ

Ազատյան Թ.

Երևան, 2016

15

Տարրական դասարանների մտավոր հետամնացություն ունեցող աշակերտների տարածական կողմնորոշման արդի հիմնահարցերը

Ազատյան Թ.

Երևան, 2014

16

VIII Միջազգային Գիտաժողով

Ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից տեսակետները բժշկության մեջ

Ազատյան Թ. Յու.

Армения, 2017

17

VII Միջազգային Գիտաժողով

Ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից տեսակետները բժշկության մեջ

Ազատյան Թ. Յու.

Армения, 2015

18

Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ճիշտ արտաբերության

ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները

Մուրադյան Ս.

«Մխիթար Գոշ» Գիտամեթոդական Հանդես, 2013

19

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ հարակրթական դպրոցների ուսուցիչների և դաստիարակների համար

Մուրադյան Ս.

Ե­րևան, 2017

20

«Որոշման ընդունման հոգեբանություն»

(Տեսությունների վերլուծություն)

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի խորհուրդ

© ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2010

© Հեղ. կոլեկտիվ, 2010

21

«Որոշման ընդունման հոգեբանություն»

(Տեսությունների վերլուծություն)

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Սայմոն Հ. Ա.

Կանեման Դ.

Սլովիկ Պ.

Կարպով Ա.

Կորնիլովա Տ.

© ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010

© Հեղ. կոլեկտիվ, 2010

22

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ձեռնարկ (3)

Մեթոդական ուղեցույց

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Բաղդասարյան Հ. Մանուկյան Է.

Ներսիսյան Ն.

Բոյաջյան Ա.

Գրիգորյան Մ.

Թովմասյան Լ.

Ղարիբյան Ա.

Օհանյան Հ.

Երևան, 2019

23

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ձեռնարկ (2)

Մեթոդական ուղեցույց Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ Ձեռնարկ հոգեբանների համար

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Ասրյան Լ.

Օհանյան Հ.

Անտոնյան Ս.

Թովմասյան Լ.

Ազատյան Հ.

Մակարյան Թ.

Երևան, 2018

24

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ձեռնարկ (1)

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ հոգեբանների համար

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Կատինյան Վ.

Օհանյան Հ.

Անտոնյան Ս.

Թովմասյան Լ.

Ազատյան Հ.

Մակարյան Թ.

Երևան, 2017

25

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Ասրյան Լ.

Կատինյան Վ.

Ադամյան Հ.

Հարությունյան Գ.

Գարեգինյան Ա.

Հակոբյան Լ.

Մարգարյան Լ.

Մուրադյան Ռ.

Մարգարյան Հ.

Զաքարյան Լ.

Պետրոսյան Ռ.

Երևան, ՀՄԿ, 2018

26

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Ասրյան Լ.

Կատինյան Վ.

Ադամյան Հ.

Հարությունյան Գ.

Գարեգինյան Ա.

Հակոբյան Լ.

Մարգարյան Լ.

Մուրադյան Ռ.

Մարգարյան Հ.

Զաքարյան Լ.

Պետրոսյան Ռ.

Երևան, ՀՄԿ, 2018

27

Զարգացման խանգարումներ և հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական աջակցություն

Անտոնյան Ս.

Թովմասյան Լ.

Երևան

28

Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության գործընթացների կազմակերպումը աջակցության կենտրոններում

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Ադամյան Հ.

Մարգարյան Լ.

Երևան

29

Ծնողավարության ձեռնարկ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ծնողների հետ աշխատանքների համար

Անտոնյան Ս.

Մովսիսյան Ն.

Թովմասյան Լ.

Երևան

30

Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Ավանեսյան Հ. Մ.

Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2015

31

ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման գնահատում

Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն

Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն, 2013

32

Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում

Մեթոդական ուղեցույց ուսուցիչների համար

Սվաջյան Ա․ Հ․

Ադամյան Հ․ Ա․

Գարեգինյան Ա․ Ա․

Մարգարյան Լ․ Հ․

Հակոբյան Լ․ Գ․

Քալաշյան Ա․ Ա․

Գրիգորյան Լ․ Կ․

Զաքարյան Լ․ Կ․

Ներսիսյան Ա․ Ռ․

Հարությունյան Գ․ Հ․

Մուրադյան Ռ․ Մ․

Բաղդասարյան Հ․ Վ․

Մարգարյան Հ․ Վ․

ՀՄԿ, Երևան, 2021

33

Ինչպես կարգավորել երեխայի վարքը՝ չանտեսելով նրա առանձնահատկությունները

Մեթոդական ձեռնարկ ծնողների համար

Սվաջյան Ա․ Հ.

Մանուկյան Ա. Տ.

ՀՄԿ, Երևան, 2021

34

Ինչպես խթանել ներառումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում

Մեթոդական ուղեցույց 

Ձեռնարկ մանկավարժների համար

Սվաջյան Ա․ Հ.

Ադամյան Հ․ Ա․

Ազատյան Թ. Յու.

Ազարյան Ռ. Ն.

Բաբայան Լ. Ա.

Թադևոսյան Է. Ռ.

Հարությունյան Մ. Ռ. Մանուկյան Ա. Տ.

Մուրադյան Ս. Վ.

Օհանյան Հ. Վ.

ՀՄԿ, Երևան, 2021

35

Լոգոպեդիան գործնականում

/Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան/

Ա.Վ. Ավագյան և ուրիշներ

© Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2017