Schools’ list of Vanadzor Regional Pedagogical-psychological Support Center

Residence

School Name

Address

E-mail

Phone Number

1ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի անվան N1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՄյասնիկյան 10vanadzor1@schools.am(+374 322) 2-43-68 (+374 322) 4-33-29
2ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ա. Իսահակյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՄխիթար Հերացու 17vanadzor2@schools.am(+374 322) 2-35-26 (+374 322) 2-11-52
3ք. Վանաձոր«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան N3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՏիգրան Մեծի 35vanadzor3@schools.am(+374 322) 4-46-96
4ք. Վանաձոր «Վանաձորի Ա. Պուշկինի անվան N4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՏիգրան Մեծի 23vanadzor4@schools.am(+374 322) 2-54-60 (+374 322) 2-54-50
5ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ս. Շահումյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԳր. Լուսավորիչի 47vanadzor6@schools.am(+374 322) 2-02-91
6ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ա. Բակունցի անվան N7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԹևոսյան 1աvanadzor7@yandex.ru(+374 322) 4-38-67
7ք. Վանաձոր«Վանաձորի N8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՄաշտոցի 1sumkhitaryan@schools.am(+374 322) 4-92-37
8ք. Վանաձոր«Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան N9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԶոր. Անդրանիկի 71vanadzor9@mail.ru(+374 322) 2-91-69
9ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ե. Չարենցի անվան N12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԱնանիա Շիրակացի 17/23աvanadzor12school@yandex.ru(+374 322) 2-37-05
10ք. Վանաձոր«Վանաձորի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան թիվ 15 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԱղայան 69vanadzor15@schools.am(+374 322) 2-82-85
11ք. Վանաձոր«Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան N16 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՏարոն 4-րդ թաղ. Զեյթունի 5arparaqelyan@rambler.ru(+374 322) 6-19-81
12ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ա. Խլղաթյանի անվան N18 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԵրևանյան խճուղի 151vanadzor18@schools.am(+374 322) 5-38-09
13ք. Վանաձոր«Վանաձորի Րաֆֆու անվան N19 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿՉուխաջյան 24աvanadzor19@schools.am(+374 322) 4-77-14 (+374 322) 5-59-29
14ք. Վանաձոր«Վանաձորի Պաբլո Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՄյասնիկյան 7աvanadzor20@schools.am(+374 322) 4-00-74
15ք. Վանաձոր «Վանաձորի Գայի անվան N21 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՆիզամի 49vanadzor21@schools.am(+374 322) 4-81-77
16ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ս.Զորյանի անվան №22 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԲանակի 29vanadzor22@yandex.ru(+374 322) 2-29-77
17ք. Վանաձոր«Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԻսահակյան 1-ին նրբ. 3աvanadzor23@schools.am(+374 322) 5-66-32
18ք. Վանաձոր«Վանաձորի Գևորգ Չաուշի անվան N24 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿՆերսիսյան 6vanadzor24@schools.am(+374 322) 4-83-96
19ք. Վանաձոր«Վանաձորի Վ. Համբարձումյանի անվան N25 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿՎ. Համբարձումյանի 2vanadzor25@schools.am(+374 322) 5-06-92
20ք. Վանաձոր«Վանաձորի Մարշալ Բաղրամյանի անվան N26 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՍիվաշավանvanadzor26school@yandex.ru(+374 322) 6-01-27
21ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՏարոն 4 Զեյթունի 3/4vanadzor27@schools.am(+374 322) 6-01-79
22ք. Վանաձոր«Վանաձորի «Վիդրոջենյա» N28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՏարոն 2 ՔՇՀ-3 88/1-1 շենքvanadzor28@schools.am(+374 322) 6-04-23
23ք. Վանաձոր«Վանաձորի Պ. Սևակի անվան N30 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՏարոն 2 ՔՇՀ 4 Ուկրաինական պող. 10-2sevak30@rambler.ru(+374 322) 6-30-11 (+374 322) 6-14-20
24գ. Ազնվաձոր«Ազնվաձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ5-րդ փող. 1-ին նրբ. շենք 1aznvadzorschool@yandex.ru(+374 322) 6-47-08
25գ. Արջուտ«Արջուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 29arjutschool@yandex.ru(+374 322) 6-86-40
26գ. Բազում«Բազումի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 2bazumschool@yandex.ru(+374 322) 6-21-60
27գ. Գուգարք«Գուգարքի N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ6-րդ փող. շենք 4gugark2school@yandex.ru(+374 322) 5-80-89
28գ. Դարպաս«Դարպասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ2-րդ փող. շենք 9darpas@schools.am(+374 322) 6-16-72
29գ. Դեբեդ«Դեբեդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ2-րդ փող. 1-ին նրբ. թիվ 10debedschool@yandex.ru(+374 322) 4-30-19
30գ. Եղեգնուտ«Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 7eghegnutschool@yandex.ru(+374 322) 6-82-08
31գ. Լեռնապատ«Լեռնապատի Ե. Դալլաքյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ30-րդ փողոցlernapatschool@yandex.ru(+374 322) 6-96-17
32գ. Լերմոնտովո«Լերմոնտովոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին խճուղի շենք 2lermontovoschool@yandex.ru(+374 322) 6-86-58
33գ. Մարգահովիտ«Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 20margahovitschool@yandex.ru(+374 322) 6-98-05
34գ. Շահումյան«Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 15shahumyanvil@schools.am(+374 322) 5-03-59
35գ. Վահագնի«Վահագնիի Ա. Քոչինյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ2-րդ փող. շենք 2vahagnischool@yandex.ru(+374 322) 6-94-10
36գ. Ֆիոլետովո«Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ֆիոլետովոfioletovomijn@yandex.ru(+374 322) 2-36-64
37գ․ Անտառամուտ«Անտառամուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ6-րդ փող. շենք 10antaramutschool@yandex.ru(+374 322) 6-91-70
38գ. Ձորագետ«Ձորագետի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փողոց 121dzoragetschool@yandex.ru(+374 322) 5-64-57
39գ. Ձորագյուղ«Ձորագյուղի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿգ. Ձորագյուղdzoragyughschool@yandex.ru(+374 322) 6-80-38
40գ. Փամբակ«Փամբակի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ4-րդ փող. շենք 8pambakschool@yandex.ru(+374 322) 6-93-42
41գ. Վահագնաձոր«Վահագնաձորի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. 1 փակուղի 14vahagnadzor@yandex.ru(+374 322) 6-32-51
42ք. Ալավերդի«Ալավերդու Ս. Սպանդարյանի անվան N1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԷնգելսի 2/1alaverdi1@schools.am(+374 253) 2-32-72
43ք. Ալավերդի«Ալավերդու Հ. Թումանյանի անվան N2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՋրավազանի 6/1alaverdi2@schools.am(+374 253) 2-30-57
44ք. Ալավերդի«Ալավերդու Ա. Միկոյանի անվան N4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՍանահին թաղամաս 2-րդ փող. շենք 36alaverdi4@schools.am(+374 253) 3-10-85
45ք. Ալավերդի«Ալավերդու Ալ. Մյասնիկյանի անվան N7 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԿայարան Սանահին Դպրոցականների 114alaverdi7@schools.am(+374 253) 2-29-60
46ք. Ալավերդի«Ալավերդու Ե. Չարենցի անվան N9 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԴեբեդի 2/1alaverdi9@schools.am(+374 253) 2-33-80
47ք. Ալավերդի«Ալավերդու Մ. Թանդիլյանի անվան N10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԲաղրամյան 2աalaverdi10@schools.am(+374 253) 2-34-87
48ք. Ալավերդի«Ալավերդու մարզի Ալավերդու Կարապետ Դուլինյանի անվան N11 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԱկներ թաղամաս 1-ին փող. շենք 8alaverdi11@schools.am(+374 253) 3-33-23
49ք. Ալավերդի«Ալավերդու N12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՍարահարթ 2/26աalaverdi12@schools.am(+374 253) 3-11-73
50ք. Ախթալա«Ախթալայի N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԱբովյան 4ltshitshilyan@schools.am(+374 253) 5-25-02
51ք. Ախթալա«Ախթալայի N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԹումանյան 44akhtala2@yandex.ru(+374 253) 6-20-12
52ք. Թումանյան«Թումանյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ2-րդ մաս Կենտրոնական 7tumanyanschool@yandex.ru(+374 253) 5-73-61
53գ. Շամլուղ«Շամլուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ8-րդ փող. շենք 1shamlughschool@yandex.ru(+374 253) 5-53-67
54գ. Արևածագ«Արևածագի Կարո Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 12arevatsagschool@yandex.ru(+374 253) 6-25-81
55գ. Աքորի«Աքորու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 46akorischool@yandex.ru(+374 253) 6-04-82
56գ. Դսեղ«Դսեղի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 16dseghschool@yandex.ru(+374 93) 04-55-14
57գ. Թեղուտ«Թեղուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Թեղուտteghutschool@yandex.ru(+374 94) 02-95-95
58գ. Լորուտ«Լորուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Լորուտlorutdavid@mail.ru(+374 253) 6-12-52
59գ. Հաղպատփողոց«Հաղպատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ17-րդ փող. շենք 2haghpatschool@yandex.ru(+374 253) 6-02-85
60գ. Ճոճկան«Ճոճկանի Գ. Խուդինյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ6-րդ փող. շենք 41chochkanschool@yandex.ru(+374 253) 6-16-00
61գ. Մարց«Մարցի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Մարցrudolfapitsaryan@mail.ru(+374 253) 2-34-00
62գ. Մեծ Այրում«Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ6-րդ փող. 115/1metsayrum@yandex.ru(+374 253) 6-05-38
63գ. Շնող«Շնողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 6shnoghmijn@yandex.ru(+374 253) 5-35-23
64գ. Ջիլիզա«Ջիլիզայի Մուրադ Մուրադյանի դպրոց» ՊՈԱԿ1-ի փող. շենք 12jilizaschool@yandex.ru(+374 253) 6-00-24
65գ. Քարինջ«Քարինջի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿգ. Քարինջkarinjschool@yandex.ru(+374 253) 6-04-09
66գ. Քարկոփ«Քարկոփի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ12-րդ փող. շենք 1karkopschool@yandex.ru(+374 91) 76-15-77
67գ. Օձուն«Օձունի Հովհաննես Օձնեցու N1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ5-րդ փող. 4-րդ փակուղի շենք 10odzun1school@yandex.ru(+374 253) 6-12-93
68գ. Օձուն«Օձունի N2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 29odzun2school@yandex.ru(+374 91) 68-22-93
69գ. Աթան«Աթանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ4-րդ փող. շենք 17atanschool@yandex.ru(+374 93) 60-24-28
70գ. Ահնիձոր«Ահնիձորի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 27ahnidzorschool@yandex.ru(+374 253) 6-03-64
71գ. Այգեհատ«Այգեհատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ7-րդ փող. շենք 1aygehat@yandex.ru(+374 253) 6-07-49
72գ. Արդվի«Արդվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. շենք 3ardvi@schools.am(+374 253) 2-59-18
73գ. Ծաթեր«Ծաթերի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ7-րդ փող. շենք 10tsater-school@yandex.ru(+374 253) 6-24-69
74գ. Ծաղկաշատ«Ծաղկաշատի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ3-րդ փող. շենք 12tsaghkashat@yandex.ru(+374 253) 6-07-15
75գ. Կարմիր Աղեգի«Կարմիր Աղեգու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ1-ին փող. 1-ին նրբ. շենք 1karmiraghegi@yandex.ru(+374 253) 6-25-11
76գ. Կաճաճկուտ«Կաճաճկուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿգ. Կաճաճկուտkachachkut@yandex.ru(+374 253) 6-03-04
77գ. Հագվի«Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ5-րդ փող. շենք 19hagvischool@yandex.ru(+374 91) 70-11-29
78գ. Մղարթ«Մղարթի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ8-րդ փող. շենք 4levon-apo@mail.ru(+374 253) 5-45-88
79գ. Նեղոց«Նեղոցի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿգ. Նեղոցneghots@yandex.ru(+374 253) 5-29-02
80գ. Շամուտ«Շամուտի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿգ. Շամուտediksamut@mail.ru(+374 94) 76-92-29 (+374 77) 76-92-29
81գ. Չկալով«Չկալովի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿԿենտրոնական 9/2chkalovhimn@yandex.ru(+374 55) 32-32-00
82ք. Ալավերդի«Ալավերդու թիվ 5 ավագ դպրոց Ս. Շահումյանի անվան N5 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿԽուդյակովի 2ա-22alaverdi5@schools.am(+374 253) 2-22-31
83ք. Ալավերդի«Ալավերդ Սայաթ-Նովայի անվան N8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿՍանահին Սարահարթalaverdi8@schools.am(+374 253) 3-12-51
84ք. Վանաձոր«Վանաձորի N5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿՏիգրան Մեծի փակուղի 2hasayvazyan@schools.am(+374 322) 4-63-55
85ք. Վանաձոր«Վանաձորի N10 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿԱղայան 59vanadzor10@schools.am(+374 322) 2-50-24
86ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան N13 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՈւսանողական 7vanadzor13@schools.am(+374 322) 2-65-07
87ք. Վանաձոր«Վանաձորի N17 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿԲաղրամյան 88vanadzor17@schools.am(+374 322) 6-02-28 (+374 322) 6-31-10
88ք. ՎանաձորՀՊՃՀ ավագ դպրոցՇինարարների 12vanadzorarchgym@schools.am(+374 322) 5-66-58 (+374 322) 5-69-29
89ք. ՎանաձորՎՊՄՀ վարժարանՏիգրան Մեծի 36h.varzh@yandex.ru(+374 322) 4-22-28
90ք. ՎանաձորԷվրիկա դպրոցՎարդանանց 100evrika2001@rambler.ru(+ 374 322) 2-53-36
91Գ. Գուգարք«Գուգարքի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ6-րդ փողոց շենք 38gugark1school@yandex.ru(+374 93) 38-507-80
92ք. Վանաձոր«Վանաձորի Ա. Գրիբոյեդովի անվան N11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿՎանաձոր Ազատամարտիկների պուրակvanadzor11@schools.am(+374 91) 22-27-70
Skip to content