Ինչպես խթանել երեխայի ներառումը հեռավար ուսուցման մեջ

Ինչպես խթանել երեխայի ներառումը հեռավար ուսուցման մեջ
Խորհուրդներ ծնողներին
Մեթոդական ուղեցույց
Ձեռնարկ

Սույն ձեռնարկը մշակվել է «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը ՔՈ­ՎԻԴ-19 համավարակի ընթացքում» ծրագրի շրջա­նակ­նե­րում և ուղղ­ված է տան պայմաններում ի­րենց ե­րե­խա­նե­րի կրթութ­յանն ա­ջակ­ցող բո­լոր ծնող­նե­րին, այդ թվում նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողներին: Ձեռնարկում մատչելի լեզվով ներկայացված է, թե ինչ պայմաններ կարող են ստեղծել ծնողները, որպեսզի խթանեն իրենց երեխաների նե­րա­ռու­մը հեռա­վար ձևա­չա­փով կազմակերպ­ված դա­սե­րին և պարապմունքներին: Ձեռնարկի հիմնարար հատվածը վերաբերվում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախապատրաստմանը հեռավար ուսուցման, ինչպես նաև այդ պայման­նե­րում նրանց հոգեկան առողջության և հու­զա­կան կայունութ­յան պահ­պան­մա­նը: Ձեռնարկի բոլոր բաժինները հագեցած են բազմաթիվ հուշումներով և գործ­նա­կան առաջարկներով, ներառում են ինչպես տե­սա­կան տեղեկություններ, այնպես էլ կիրառական խորհուրդներ:

Skip to content