Ինչպես խթանել ներառումը հեռավար ուսուցման պայմաններում

Ինչպես խթանել ներառումը հեռավար ուսուցման պայմաններում
Խորհուրդներ ուսուցիչներին
Մեթոդական ուղեցույց
Ձեռնարկ

Հեռավար ուսուցման անհրաժեշտությունը, պայմանավորված ՔՈՎԻԴ-19 համավարակով, դարձավ դարի մարտահրավեր, որը հնարավորություն տվեց ձևավորելու և զարգացնելու ինչպես սովորողների, այնպես էլ ուսուցիչների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթության գործընթացին մասնակից լինելու արժեքավոր կարողություններ ու հմտություններ:
Հեռավար կրթության հմտությունները հնարավորություն կտան հետագայում էլ հաղթահարելու տարբեր պատճառներով կրթության շարունակականության հետ կապված խնդիրները:
Սի­րե­լի՛ ու­սու­ցիչ, հետևե­լով սույն ձեռնարկում ներ­կա­յաց­ված խոր­հուրդ­նե­րին, կարող եք կազմակերպել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի կրթությունը` ապահովելով դրա շարունակականությունը:

Skip to content