Մշտադիտարկման եվ տվյալների հավաքագրման բաժին

Մշտադիտարկման և տվյալների հավաքագրման բաժին

 • Կենտրոնի բոլոր բաժինների ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների հավաքագրում և համակարգում.
 • Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից (այսուհետ՝ ՏՄԱԿ) ստացվող ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների հավաքագրում և համակարգում.
 • տվյալների հավաքագրման համար անհրաժեշտ մեխանիզմների և ձևաթղթերի մշակման և շրջանառման ապահովում.
 • տվյալների հավաքագրման և համակարգման վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում.
 • Կենտրոնի տվյալների տեղեկատվական բազայի համակարգում.
 • Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (այսուհետ՝ ԿՏԱԿ) աշխատակիցների հետ Կենտրոնում իրականացվող գործընթացների տվյալների հավաքագրման և համակարգման աշխատանքների վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում և իրականացում.
 • ԿՏԱԿ-ի աշխատակիցների հետ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի (այսուհետ Բազա) համակարգման աշխատանքների քննարկում.
 • ՏՄԱԿ-ների տվյալների հավաքագրման և համակարգման գործառույթի համար պատասխանատու մասնագետների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ տարաբնույթ հետազոտությունների անցկացում և վերլուծությունների ներկայացում.
 • Կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում տարբեր թեմաներով ու նպատակներով սոցիոլոգիական հետազոտությունների և վերլուծությունների պարբերական իրականացում.
 • Կենտրոնի տարբեր բաժինների գործունեության, ինչպես նաև այդ բաժինների աշխատակիցների աշխատանքների մշտադիտարկման ու գնահատման համար գործիքների և ժամանակացույցի մշակում.
 • ՏՄԱԿ-ների գործունեության մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ գործիքների և ժամանակացույցի մշակում.
 • Կենտրոնի աշխատանքային փաստաթղթերի հավաքագրում և համակարգում.
 • Կենտրոնի  արխիվի համակարգում և վարում:
Skip to content