ԲԼՈԳ | ԷԴԳԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ | ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ԽԱՂԵՐ

Դիդակտիկ քարտեր` նախատեսված նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար

Խաղի ընթացք` երեխային առաջարկվում է գրպանիկում առկա պատկերները գտնել քարտի վրա և մատնացույց անել:
Նպատակ` առաջադրանքները զարգացնում են երեխայի ուշադրությունը, կողմնորոշվելու կարողությունը, պատկերների զանազանումը, ինչպես նաև գույների տարբերակումը:

Քարտ 1
Երեխային առաջարկվում է ընտրել երկրաչափական պատկերները: Այս առաջադրանքը նախատեսված է երեխայի մոտ բացահայտելու և զարգացնելու տարածաչափական կողմնորոշումը, ինչպես նաև երկրաչափական մարմինների ճանաչումը:

Քարտ 2
Երեխային առաջարկվում է գտնել նույն գույնի շրջաններ, նույն քանակի կետերով: Առաջադրանքը նախատեսված է երեխայի մոտ ձևավորելու և զարգացնելու ուշադրությունը, հաշվելու կարողությունը, տարբերակելու ունակությունը:

Քարտ 3
Երեխային առաջարկվում է ընտրել նույն գույնի և ձևի թվերը; Սա երեխաների մոտ ձևավորում և զարգացնում է ճանաչելու, տարբերակելու կարողությունները: Առաջադրանքը հեշտացնելու նպատակով քարտում պատկերված թվերը ներկայացված են տարբեր գույներով:

Քարտ 4
Առաջարկվում է գտնել նույն տեսակի պատկերներով մրգերը, տալ անվանումները և տվյալ մրգին բնորոշող գույնը: Տվյալ առաջադրանքը նախատեսված է երեխայի մոտ զարգացնել ուշադրությունը, զանազանելու կարողությունը, ինչպես նաև գույների տարբերակումը:

Քարտ 5
Պատկերված դեմքերի միջոցով առաջարկվում է գտնել նույն հույզերն արտահայտող պատկերները և անվանել տվյալ հույզը: Առաջադրանքը երեխաների մոտ զարգացնում է տարբերակելու և ճանաչողական ունակությունները, նաև ձևավորում է համարժեք հույզեր արտահայտելը:

Քարտ 6
Տրված են նույն գույնի, տարբեր տիպի գծային պատկերներ: Երեխային առաջարկվում է գտնել նույն տիպի գծային պատկերները: Տվյալ առաջադրանքը նախատեսված է զարգացնելու պատկերներ զանազանելու կարողությունը:

Քարտ 7
Պատկերված է նույնատիպ գույնի տարբեր երանգների ծաղիկներ: Երեխային առաջարկվում է գտնել նմանատիպ երանգներով ծաղիկներ: Առաջադրանքը նախատեսված է բացահայտելու և զարգացնելու երեխայի գույների ճանաչումը, դրանց տարբերակումը(/նրբերանգների), ուշադրությունը:

Քարտ 8
Պատկերված են միևնույն գույնի երկնային մարմիններ; Առաջարկվում է գտնել նմանատիպ պատկերները: Տվյալ առաջադրանքը զարգացնում է տարբերակման կարողությունը, ուշադրությունը:

Քարտ 9
Ներկայացված են սյուժետային պատկերներ: Առաջարկվում է գտնել և անվանել, անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև պատմել նկարներում պատկերված տարբեր գործողությունները: Նախատեսված է երեխաների մոտ ձևավորել և զարգացնել վերլուծելու, վերարտադրելու կարողությունը, ուշադրությունը:

ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Skip to content