ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2021Թ․

2021 թվականի «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ եվ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» ենթածրագրի շրջանակում «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացված աշխատանքների տարեկան հաշվետվություն

Play Video
ՀՀ պետական բյուջեի 2021 թվականի «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» ենթածրագրի շրջանակում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնը իրականացրել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման մի շարք աշխատանքներ, որոնք իրականացվել են հետևյալ ուղղություններով՝
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների գնահատում,
 • կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրում,
 • խորհրդատվություններ,
 • մշտադիտարկումներ,
 • բովանդակային մշակումներ։

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում

Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերում համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև Երևան և Գյումրի քաղաքներում՝ բողոքարկման դիմումների հիման վրա, իրականացվել է 6-18 տարեկան թվով 241 երեխայի ԿԱՊԿ գնահատում (165 տղա, 75 աղջիկ):

Գնահատման արդյունքներն ըստ ԿԱՊԿ ծանրության աստիճանի

ԿԱՊԿ վերագնահատումների վերաբերյալ ՏՄԱԿ-ներից հաշվետվությունների հավաքագրում

ԿԱՊԿ վերագնահատումների թիվն ըստ մարզերի

ԿԱՊԿ գնահատման գործընթացի համատեղ գնահատումներ՝ քոուչինգներ

Արարատի և Վայոց ձորի ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար իրականացվել են ԿԱՊԿ գնահատման գործընթացի համատեղ գնահատումներ` քոուչինգներ. ՏՄԱԿ-ների գնահատող մասնագետների հետ համատեղ իրականացվել են ԿԱՊԿ գնահատումներ դպրոցական և տարածքային մակարդակներում։

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցում

2021թ-ի ընթացքում ՀՄԿ կողմից մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ են մատուցվել ԿԶԱՊԿ ունեցող 107 նախադպրոցական տարիքի երեխաների սոցիալիզացման, գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների զարգացումն ապահովելու նպատակով:

107 երեխա

Մասնագիտական կարողությունների զարգացում | վերապատրաստում

2021 թվականի ընթացքում ՀՄԿ կողմից իրականացվել են մասնագիտական կարողությունների հզորացմանն ուղղված 324 վերապատրաստման դասընթաց` ՏՄԱԿ-ների ՄՀ աջակցության ծառայություններ տրամադրող և ԿԱՊԿ գնահատումներ իրականացնող, ինչպես նաև հանրակրթական 362 ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական աշխատող հանդիսացող 7513 մասնագետների համար:

Դասընթացներն իրականացվել են ինչպես առկա, այնպես էլ առցանց ձևաչափով:

Վերապատրաստման դասընթացների նպատակն է զարգացնել ուսուցիչների և աջակցող թիմերի կարողությունները մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման, ինչպես նաև Անհատական ուսուցման պլանի մշակման և գնահատման գործիքների կիրառման գործընթացներում:

2021թ. մանկավարժական աշխատողների կարողությունների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացներ

2021թ. մանկավարժական աշխատողների կարողությունների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացներ

Մասնագիտական կարողությունների զարգացման ուղղված վերապատրաստումներ` ըստ թեմաների և մասնակիցների բաշխվածության

Թեմաներ Վերապատրաստումների թիվ Մասնակիցների թիվ
Հոգեբանական աջակցության տրամադրումը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին 9 98
Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրումը շարժողական ֆունկցիաների խանգարման դեպքում 15 328
Ծնողավարության հոգեբանական հմտություններ 19 334
Կիրառական վարքային վերլուծության տեսական և գործնական հիմունքներ 21 483
Մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրումը մտավոր (ճանաչողական) գործընթացների խանգարում ունեցող երեխաներին 19 449
Էխոլալիաների հաղթահարումը 1 12
Տեսողության խանգարում ունեցող սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության մեխանիզմները 17 351
Լսողության խանգարումներ ունեցող սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության առանձնահատկությունները 19 446
Ինչպես օգնել ծնողներին խթանել ներառումը հեռավար ուսուցման պայմաններում 15 304
Ինչպես օգնել ուսուցիչներին խթանել ներառումը հեռավար ուսուցման մեջ 15 304
Անհատական ուսուցման պլան 9 221
Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները դպրոցական մակարդակում 124 3006
Բուլլինգի  դրսևորումները ուսումնական հաստատություններում և դրանց կանխարգելման ուղիները 2 35
Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման գործընթաց 2 55
Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարում ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները 1 100
Լոգոպեդական աջակցության տրամադրումը ձայնի և խոսքի ֆունկցիաների խանգարման դեպքում 7 71
Աջակցիր Սատարողին 4 54
Ներառական կրթություն. կրթություն բոլորի համար 10 370
Տեսողության խանգարում ունեցող սովորողների մանկավարժահոգեբանական աջակցության մեխանիզմները դպրոցում 4 57
Մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրումը ձայնի և խոսքի ֆունկցիաների խանգարման դեպքում 1 18
Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ տարվող մանկավարժահոգեբանական աշխատանքների առանձնահատկությունները 1 100
Շարժունակության խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ տարվող մանկավարժահոգեբանական աշխատանքների առանձնահատկությունները 1 93
Լոգոպեդական աջակցության տրամադրումը նախադպրոցական տարիքում 1 15
Հոգեբանական աջակցության առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում 1 23
«Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները նախադպրոցական մակարդակում» 1 27
«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման համակարգը հայաստանի հանրապետությունում` հիմնված ԱՀԿ ՖՄԴ մոտեցումների վրա, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման գործընթաց, գնահատման ընթացակարգ և գործիքակազմ» 2 58
Մասնագիտական կողմնորոշում 1 11
Մայրենի 1 աշխատանքային գիրք-տետրի հետ աշխատելու սկզբունքներն ու մոտեցումները 1 45
Մաթեմատիկա 1 աշխատանքային գիրք-տետրի հետ աշխատելու սկզբունքներն ու մոտեցումները 1 45
Ընդամենը 324 7513

Խորհրդատվություններ

Կենտրոնի կողմից 2021 հաշվետու տարվա ընթացքում տրամադրվել են խորհրդատվություններ՝ ՏՄԱԿ-ների, նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական (մանկավարժներ, ուսուցչի օգնականներ, աջակցող մասնագետներ) և վարչական աշխատողներին, ինչպես նաև ծնողներին։

Խորհրդատվությունները տրամադրվել են հետևյալ ուղղություններով`

 • ԿԱՊԿ գնահատման գործընթաց
 • Մասնագիտական կարողությունների զարգացում
 • ՄՀ աջակցության ծառայությունների տրամադրում
 • Ուսումնամեթոդական նյութերի մշակում
 • Հաշվետվությունների ներկայացում
 • Իրավախորհրդատվություն

Կենտրոնի կողմից բոլոր խորհրդատվություններն իրականացվել են ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային ձևաչափով՝ հեռավար կամ տեղում։ Պլանավորված խորհրդատվությունների մեծ մասը տրամադրվել է ՏՄԱԿ-ների և ուսումնական հաստատությունների գործունեության մշտադիտարկման արդյունքում։

Մշտադիտարկում

2021 թվականի ընթացքում Կենտրոնի կողմից իրականացվել են ԿԱՊԿ գնահատման և ՄՀ աջակցության ծառայությունների մատուցման գործընթացների 487 մշտադիտարկում: Մշտադիտարկումներն իրականացվել են ՏՄԱԿ-ներում և դրանց ամրագրված ընդհանուր` 386 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։

Մշտադիտարկումներն իրականացվել են հետևյալ ուղղություններով`

 • ԿԱՊԿ գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում
 • ՄՀ աջակցության ծառայությունների տրամադրման և ԿԱՊԿ գնահատման կարգերի և ընթացակարգերի մշտադիտարկում
 • ՄՀ աջակցության ծառայությունների մատուցման որակի և արդյունավետության մշտադիտարկում
 • Տվյալների բազայի վերլուծություն և մշտադիտարկում

Կրթության կազմակերպմանն օժանդակող նյութերի մշակում եվ հրատարակում

ՀՄԿ կողմից մշակվել են ՏՄԱԿ-ների և ՆՈւՀ-երի մասնագետների մասնագիտական կարողությունների հզորացմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացների թվով 8 մոդուլներ:

2021թ-ին ՀՄԿ կողմից մշակվել են մեթոդական ուղեցույցներ, ձեռնարկներ և աշխատանքային գիրք-տետրեր:

Կրթության կազմակերպմանն օժանդակող նյութերի մշակում եվ հրատարակում

ՀՄԿ կողմից մշակվել են ՏՄԱԿ-ների և ՆՈւՀ-երի մասնագետների մասնագիտական կարողությունների հզորացմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացների թվով 8 մոդուլներ:

2021թ-ին ՀՄԿ կողմից մշակվել են մեթոդական ուղեցույցներ, ձեռնարկներ և աշխատանքային գիրք-տետրեր:

Հանրային կապեր ԵՎ իրազեկում

2021թ-ի ընթացքում կատարվել են լուսաբանման և իրազեկման աշխատանքներ Կենտրոնի գործունեության և ներառական կրթության ոլորտի կարևորագույն իրադարձությունների վերաբերյալ։

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • 52-ժամյա վերապատրաստումներ` վերապատրաստված թվով 120 դպրոց
 • Մենթորական աջակցություն՝ վերապարտաստված 2861 ուսուցիչ և ուսուցչի օգնական

Ծրագրի առաջին փուլ

Դպրոցների բաշխվածությունն ըստ մարզերի

Ծրագրի առաջին փուլ

Դպրոցների բաշխվածությունն ըստ մարզերի

Ծրագրի երկրորդ փուլ

Դպրոցների բաշխվածությունն ըստ մարզերի

Ծրագրի երկրորդ փուլ

Դպրոցների բաշխվածությունն ըստ մարզերի

Համագործակցություն

2021թ-ին գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ մեկնարկել և իրականացվել են մի շարք ծրագրեր՝

ՅՈՒՆՍԵՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի հետ շարունակվել է «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ընթացքում» ծրագիրը, որի շրջանակներում վերանայվել է ԿԱՊԿ գնահատման գործիքակազմը և մշակվում են Մանկավարժահոգեբանական աջացկության ծառայությունների բարելավմանն ուղղված փաստաթղթեր։ Մշակվել է նաև աջակցող տեխնոլոգիաների կատալոգը:
              
Յունիսեֆի Հայաստանյան գրասենյակի համագործակցությամբ իրականացվել է «Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամողներին աջակցելու ռեսուրսներ» նախագիծը, որի շրջանակներում փորձարկվել են 6 ռեսուրսներ, որոնք ուղղված են լուծելու ուսուցման գործընթացում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներին ներգրավելու խոչընդոտները, որոնց բախվում են մասնավորապես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամակալները: Ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտությանն ընդգրված են եղել 2 նախադպրոցական և 2 հանրակրթական ուսումնական հաստատություն` Երևան և Գյումրի քաղաքներից:

«Եվրամիությունը հանուն նորարարության» նախաձեռնության շրջանակներում Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հանրակրթության պետական չափորոշչի փորձարարական ներդրման ծրագիր

 • Հանրակրթության նոր չափորոշչի ներդրման  պիլոտային  ծրագրի կազմակերպչական հարցերի ապահովում Տավուշի մարզում:
 • Տավուշի մարզի բնագիտամաթեմատիկական առարկաներ դասավանդող  610 ուսուցիչների համար շուրջ 80 դասընթացների կազմակերպում:
 • Տավուշի դպրոցներում Հանրակրթության նոր չափորոշչի ներդրման աշխատանքներին միտված շարունակական մենթորական աջակցության կազմակերպում:

ՀՕՖ-ի Հայաստանյան գրասենյակի հետ իրականացվել է «Մանկավարժների մասնագիտական կարողությունների զարգացման ծրագիրը», որի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել են Հանրապետական թիվ 2 կրթահամալիրի ուսուցիչների և մասնագետների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ (վերապատրատման դասընթացներ, սուպերվիզիաներ, խորհրդատվություններ)։

Շվեդական «Global to Local» կազմակերպության հետ իրականացվել է «Հանրակրթական դպրոցներում բուլինգի նվազեցման ծրագիրը», որի շրջանակներում Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մարզի մեկական դպրոցներում և Երևանի 2 դպրոցներում իրականցվում է բուլինգի նվազեցմանը նպաստող միջոցառումներ ինչպես ուսուցիչների, այնպես էլ աշակերտների և ծնողների հետ։

«Դասավանդիր Հայաստան» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացվել է «Գենդերային ինտեգրման խթանում ուսուցիչների կարողությունների զարգացման ծրագրերում և համայնքային ներգրավման նախաձեռնություններում» ծրագիրը, որի շրջանակներում մշակվում են վերապատրաստման դասըթնացների 2 մոդուլներ, որոնք կներդվեն «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրում։

Կարմիր Խաչի Միջազգային Կոմիտեի հետ համագործակցությամբ իրականացվել է «Աջակցություն սատարողներին» ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՄԿ-ի և Տավուշի ու Սյունքի մարզերի ՏՄԱԿ-ների մասնագետները վերապատրաստումներ են իրականացնում ծրագրում ընդգրկված դպրոցներում։ Մշակվում է ձեռնարկ ուսուցիչների համար «Օգնիր օգնողներին» վերնագրով:

«Մենք թմրանյութերի դեմ» հասարակական կազմերպության հետ համագործակցությամբ իրականացվել են թմրանյութերի և ծխախոտի օգտագործման կանխարգելմանն ուղղված և առողջ ապրելակերպի զարգացմանն ուղղված դասըթնացների շարք։

«Աջակցություն հարմարեցված ուսումնական նյութերի ներդրմանը համընդհանուր ներառական կրթության համակարգում» ծրագրի շրջանակներում Նախաձեռնություն հանուն կրթական և սոցիալ-իրավական ներառման ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ իրականացվել է հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարանի Մաթեմատիկա և Մայրենի առարկաների աշխատանքային գիրք-տետրերի տպագրում և փորձարկում հանրակրթական 11 դպրոցներում: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակներում:

ECI Խոհրդատվական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ Յունիսեֆի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ մշակվել են ՀՄԿ-ի և ՏՄԱԿ-ների տարեկան աշխատանքների պլանավորման ուղեցույց և ձևաթղթեր։ Աշխատանքներ են իրականացվում ԿԱՊԿ ուենցող երեխաների տեղեկատվական համակարգի ստեղծման ուղղությամբ։

Skip to content