ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում | 2022թ․ առաջին կիսամյակ

«Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագրի շրջանակներում «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 2022թ․-ի առաջին կիսամյակում իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները:
Play Video

1. Դպրոցների ներգրավածությունն ու բաշխումն ըստ մարզերի 2022 թ-ի առաջին կիսամյակում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`

 • ✦ 2022 թ-ից «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» ծրագիրը ներդրվել է նաև Արարատի, Վայոց ձորի և Արմավիրի մարզերում` պայմանավորված նշված մարզերում համընդհանուր ներառական կրթության ներդրմամբ:
 • ✦ Դպրոցների բաշխումն իրականացնելու նպատակով համագործակցային աշխատանքներ են իրականացվել Երևանի քաղաքապետարանի և Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզպետարանների կրթության վարչությունների հետ:
 • ✦ Ծրագրում ընդգրկված են 63 մենթոր: Այս փուլում ծրագրում համապատասխանաբար ընդգրկվել են 63 դպրոց, որոնցից 23-ը ք.Երևանում, 4-ը Արագածոտնի մարզում, 7-ը Շիրակի մարզում, 7-ը Կոտայքի մարզում, 10-ը Գեղարքունիքի մարզում, 4-ը Արարատի մարզում, 4-ը Վայոց ձորի մարզում, 4-ը Արմավիրի մարզում (գծ.1):

Գծապատկեր 1։ Ծրագրում ընդգրկված մենթորների թիվն ըստ Երեվան քաղաքի եվ մարզերի

Ընդհանուր՝ 63 մենթոր

No Data Found

Գծապատկեր 1։ Ծրագրում ընդգրկված մենթորների թիվն ըստ Երեվան քաղաքի եվ մարզերի

Ընդհանուր՝ 63 մենթոր

No Data Found

2. «Վերապատրաստման դասընթացի անցկացում» Ծրագրում ընդգրկված դպրոցներում
2022 թ-ին առաջին կիսամյակում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`

 • ✦ Ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման կարողությունների ուժեղացմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացվել ըստ ծրագրի հայեցակարգի մոդուլների:
 • ✦ Վերապատրաստմանը մասնակցել են թվով 1467 ուսուցիչ և ուսուցչի օգնական: Սույն թիվը գերազանցում է Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված վերապատրաստվողների թիվը շուրջ 467-ով, ինչը պայմանավորված է Արարատի, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզերում Ծրագրի ներդրմամբ և դպրոցների մանկավարժների ակտիվ մասնակցությամբ:

3. Մենթորական աջակցության տրամադրում Ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականներին
2022 թ-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`

✦ Ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ուսուցիչներին և ուսուցչի օգնականներին շարունակական մենթորական աջակցության տրամադրվել հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝

 • ✓ Դասի համատեղ պլանավորում,
 • ✓ Դասի պլանների համատեղ քննարկում և մեկնաբանում
 • ✓ Դասալսումներ
 • ✓ Դասի վերլուծություն
 • ✓ Մասնագիտական քննարկումներ

✦ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում շարունակական մենթորական աջակցություն է ստացել թվով 1430 ուսուցիչ և ուսուցչի օգնական, ինչը գերազանցում է Ծրագրի նախատեսված թիվը շուրջ 430-ով: Վերջինս պայմանավորված է Արարատի, Արմավիրի,Վայոց ձորի մարզերում Ծրագրի ներդրմամբ, ինչպես նաև ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների առավել մեծ թվի մենթորական աջակցություն ստանալու ցանկությամբ և մենթորների ներառող դասավանդման հմտություններին ուղղված աջակցության շոշափելի արդյունքների գնահատմամբ: Նախորդ տարվա ընթացքում առերեսված դժվարություններին արձագանքելու համար ստեղծվել են վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում կիրառվող նյութերի, դիդակտիկ պարագաների հեռավար կամ առցանց ձևաչափով մատուցման այլընտրանքային տարբերակներ:

4. Ծրագրում նոր մենթորների ընդգրկում
2022 թ-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`

Պայմանավորված այն հանգմանքով, որ 2021 թ-ին Արարատի, Վայոց ձորի մարզերում ներդրվել է համընդհանուր ներառական կրթությունը, 2022 թ-ի առաջին կիսամյակում այս մարզերում, ինչպես նաև Արմավիրի մարզում ևս ներդրվել է Ծրագիրը, որի նպատակով նշված մարզերից ընտրվել են ընդհանուր 12 մանկավարժ, որոնք անցել են 52 ժամյա վերապատրաստում /աղյուսակ 1/, որից հետո մասնակիցները ներգրավվել են ծարգրի աշխատանքներում:

Աղյուսակ 1։
Վերապատրաստման դասընթացների թեմա Տևողություն Վերապատրաստվածների թիվ
Ներառական կրթության վերլուծություն 400ր 12
Գնահատում, ուսումնառության ռազմավարություններ 380ր 12
Դասվանդման ռազմավարություններ 600ր 12
Դասի պլանավարում և անհատական ուսուցման պլանի մշակում 930ր 12
Համագործակցությունն ու փոխհարաբերությունները ներառական կրթության մեջ 150ր 12
Վերլուծական անդրադարձ և շարունակական մասնագիտական զարգացում 90ր 12
Բուլլինգի դրսևորումները ուսումնական հաստատություններում և դրանց կանխարգելման ուղիները 90ր 12
Գենդերային բաղադրիչների ներառումը ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման կարողություններիշարունակական զարգացման համատեքստում 240ր 12
ՏՀՏ գործիքների կիրառումը ներառող դասավանդման համատեքստում 240ր 12

5. Ծրագրի արդյունքների գնահատում և մշտադիտարկում

 • ✦ Ծրագրի արդյունավետությունը գնահատվում է մշտադիտարկողների կողմից գնահատման մշտադիտարկման ընթացակարգի և գործիքակազմի համաձայն:
 • ✦ 2022 թվականին Ծրագրում ընդգրկվել է ևս մեկ մշտադիտարկող՝ պայմանավորված Արարատի, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզերում ծրագրի ներդրմամբ, որի արդյունքում Ծրագրում ներգրավված են ընդհանուր 8 մշտադիտարկող:
 • ✦ Մշտադիրտարկողների կողմից իրականացվել է մենթորների աշխատանքի ժամային գրաֆիկների վերահսկողություն, մենթորական աջացկություն ստացող ուսուցիչների հետ հետադարձ կապի ապահովում, վարչական աշխատակիցների, ուսուցիչների և երեխաների հետ ֆոկուս-խմբերի անցկացում, հետադարձ կապի գրավոր հարցաթերթերի արդյունքների հավաքագրում և մշակում, հարցազրույցներով, ֆոկուս խմբերով և գրավոր հարցումներով դուրս բերված մշտադիտարկման արդյունքների վերաբերյալ ամսական հաշվետվությունների տրամադրում:
 • ✦ Ծրագրի արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշտապես իրականացվում են հանդիպումներ ՏՄԱԿ-ի մասնագետների հետ և մենթորներն ակտիվ մասնակցում են ՀՄԿ-ի կողմից կազմակերպվող և իրականացվող վերապատրաստումներին։

6. Ծրագրի փաստաթղթերի լրամշակում

2022 թ-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`

 • ✦ Ծրագրի հայեցակարգի և վերապատրաստման դասընթացների մոդուլների վերանայման համար ստեղծվել է փորձագիտական խումբ:
 • ✦ Փորձագիտական խումբը հաշվի առնելով ծրագրի իրականացման երկու տարվա արդյունքներն ու դժվարությունները լրամշակել է ծրագրի հայեցակարգը, վերապատրաստման դասընթացների մոդուլը, փոփոխություններ կատարել վերապատրաստման թեմաներում, ինչպես նաև վերանայել է դասըթնացների համար նախատեսված սահիկաշարերն ու վերապատրաստման ժամաքանակը։
Skip to content