ՀՀ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հաշվետվություններ 2020թ.

2020 թվականի «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ եվ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» ենթածրագրի շրջանակում ՀՀ 17 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների եվ «Հույսի կամուրջ» ՀԿ կողմից իրականացված աշխատանքների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ պետական բյուջեի 2020 թվականի «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» ենթածրագրի շրջանակում ՀՀ 17 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնները և «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ն իրականացրել են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությանը աջակցող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ, որոնք իրականացվել են հետևյալ ուղղություններով՝
  • կրթության առանձնահատուկ պայմանների գնահատում,
  • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրում,
  • խորհրդատվություններ,
  • մշտադիտարկումներ,
  • բովանդակային մշակումներ։

2020 թ-ին 2419 ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ ՇՈՒՐՋ 7000 ՍՈՎՈՐՈՂԻ։ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ ԵՆ ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՋԱԿՑՈՂ ԹԻՄԵՐԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՏՄԱԿ-ՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ։
ՍՏՈՐԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՏՄԱԿ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՑԱԾ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցում

2020 թ-ին ՏՄԱԿ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ ԵՆ ՇՈՒՐՋ 25330 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1521 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ, ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԹԻՄԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ, ԾՆՈՂՆԵՐԻ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՈՑ։

Խորհրդատվություններ

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՊԿՈՒ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՄԱԿ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 3045 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ԵՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ:

Մշտադիտարկում

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՄԱԿ-ՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԵԼ ԵՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, ԽԱՂԵՐ ԵՎ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ ԵՆ ՏՄԱԿ-ՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԷՋԵՐՈՒՄ։

359 դիտում
Skip to content