ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՈՒՏԻՍՏԻԿ ՍՊԵԿՏՈՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ԱՈՒՏԻՍՏԻԿ ՍՊԵԿՏՈՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Երեխայի զարգացումը և կրթությունը շարունակական գործընթաց են, ինչը, սակայն, միանման չի ընթանում տարբեր երեխաների մոտ: Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնել երեխայի բնականոն զարգացումը խթանելու համար: Հոգեֆիզիկական զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների աջակցության գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ է իմանալ երեխայի տարիքային զարգացման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև բացահայտել նրա անհատական կարողություններն ու հնարավորությունները։

Հատուկ մանկավարժական աշխատանքների հիմնական նպատակն է զարգացնել երեխայի մտավոր, ֆիզիկական, լեզվական և համագործակցային հմտությունները, նպաստել նոր փորձառությունների ձեռքբերմանը, սոցիալիզացմանն հարմարեցմանը։ ու Իրականացնելով նշված աշխատանքները՝ հատուկ մանկավարժը խթանում է երեխայի անհատական աճը, օգնում նրան զարգանալ կայուն տեմպերով դրսևորելով իր սեփական կարողությունները: Աշխատանքների պլանավորման և իրականացման հիմքում դրվում է գիտելիքի աստիճանաբար ընդլայնման սկզբունքը՝ օգնելով երեխային կապակցելու նոր գիտելիքը արդեն ձեռք բերածի հետ:

Skip to content