Գնահատման բաժին

Գնահատման բաժնի հիմնական գործառույթներն են․

 • Կենտրոն դիմած շահառուների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում)  և Գնահատման եզրակացության տրամադրում.
 • Կենտրոն դիմած բողոքարկումներին համապատասխան կրկնակի Գնահատում և Գնահատման եզրակացության տրամադրում.
 • Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (այսուհետ՝ ՏՄԱԿ) երկրորդ մակարդակի Գնահատման գործընթացին վերաբերող խորհրդատվության տրամադրում.
 • Ուսումնական հաստատություններում առաջնային Գնահատման գործիքի կիրառման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում.
 • ՏՄԱԿ-ների կողմից Գնահատման գործընթացի մշտադիտարկում.
 • Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (այսուհետ՝ ԿՏԱԿ) կողմից ստեղծված տվյալների բազայի (այսուհետ՝ Բազա) մուտքագրում.
 • Բազայի վարման ուղղությամբ վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում ՏՄԱԿ-ների մասնագետների համար.
 • Կենտրոնի կողմից գնահատված երեխաների տվյալների մուտքագրում.
 • Գնահատման համար կիրառվող գործիքների և գործընթացի վերաբերյալ մեթոդական առաջարկությունների ներկայացում.
 • Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնի կողմից գնահատման գործիքների և գնահատման գործընթացի վերաբերյալ մոդուլների մշակման ընթացքում աջակցության տրամադրում.
 • Գնահատման համար կիրառվող գործիքների մշակման և փորձարկման գործընթացներում ներգրավվածություն.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացների և ձևաթղթերի վերանայման ու մշակման աշխատանքներում առաջարկությունների և դիտարկումների ներկայացում.
 • Գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների, մշտադիտարկման և վերլուծությունների իրականացում:
Skip to content