ԽՄԲԱՎՈՐԻՐ ՄԻՐԳԸ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԸ

ԽՄԲԱՎՈՐԻՐ ՄԻՐԳԸ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԸ

Նպատակ – Խաղն ուղղված է երեխայի մտածողության և տրամաբանության զարգացմանը` համեմատման, համադրման, խմբավորման, վերլուծության հմտությունների զարգացմանը: Այն հնարավորություն է տալիս ավելացնել բառապաշարը և խթանել բանավոր խոսքի զարգացումը:

Անհրաժեշտ նյութեր – Երեխան վերցնում է հրահանգված նկար-քարտը և տեղադրում համապատասխանաբար ծառի վրա կամ բանջարանոցում: Կարող ենք երեխային խնդրել անվանել նկարները, նկարագրել տարբեր հատկանիշներով և այլն:

Խաղի ընթացք – Երեխան վերցնում է հրահանգված նկար-քարտը և տեղադրում համապատասխանաբար ծառի վրա կամ բանջարանոցում: Կարող ենք երեխային խնդրել անվանել նկարները, նկարագրել տարբեր հատկանիշներով և այլն:

Skip to content