Վերապատրաստման եվ մեթոդական աջակցության բաժին

Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնի
հիմնական գործառույթներն են․

 • պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում,
 • տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված վերապատրաստումների իրականացում,
 • կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, Հիմնադրամներ և այլ կառույցներ) ներկայացուցիչների համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում,
 • կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման գործընթացներում կարգերի ու ընթացակարգերի պահպանման և այդ գործընթացների արդյունավետության գնահատմանն ուղղված պլանային և ընթացիկ մշտադիտարկումների իրականացում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Կենտրոնի ստորաբաժանումների մասնագետների կողմից վերապատրաստման դասընթացների մոդուլների մշակման և սեմինարների անցկացման գործում աջակցության և մեթոդական խորհրդատվության տրամադրում,
 • Կենտրոնի ստորաբաժանումների մասնագետներին մեթոդական աջակցության և մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում,
 • կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողությունների զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների, հոդվածների մշակում,
 • տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների և կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից մշակված բովանդակային նյութերի, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների, հոդվածների փորձաքննության իրականացում և եզրակացության տրամադրում,
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման գործիքակազմի, Գնահատման եզրակացության, Գնահատման արձանագրության, անհատական ուսուցման և զարգացման պլանի (այսուհետ՝ ԱՈՒԶՊ), անհատական ուսուցման պլանի (այսուհետ՝ ԱՈՒՊ) վերանայում և մշակում,
 • ներառական կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում,
 • կրթության կազմակերպման գործընթացին վերաբերող իրավական փաստաթղթերում առկա խնդիրների և դիտարկումների քննարկում, առաջարկությունների մշակում,
 • այլ կազմակերպությունների կողմից նախատեսվող կամ իրականացվող վերապատրաստման դասընթացների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության տրամադրում,
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման արդյունքների, անհատական ուսուցման պլանի կազմման և կատարման հարցերին առնչվող վեճերի քննարկում, անհրաժեշտության դեպքում արդյունքների վերանայում,
 • կրթության կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների, մշտադիտարկումների և վերլուծությունների իրականացում,
 • մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տեղեկատվական-վերլուծական աշխատանքների իրականացում,
 • շնորհանդեսների, կլոր սեղանների, քննարկումների կազմակերպում և անցկացում։
Skip to content