Վերապատրաստման եվ մեթոդական աջակցության բաժին

Վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնի
հիմնական գործառույթներն են․

 • Պլանային և ընթացիկ վերապատրաստումների համար մոդուլների մշակում.
 • Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (այսուհետ՝ ՏՄԱԿ) և նախադպրոցական և ուսումնական հաստատությունների մասնագետների համար պետական ծրագրով հաստատված (այդ թվում՝ ընթացիկ) վերապատրաստումների իրականացում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, Հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում.
 • Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման (այսուհետ՝ Գնահատում) և աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգի, ընթացակարգի և աջակցության իրականացման վերաբերյալ պլանային և ընթացիկ մշտադիտարկումների իրականացում և խորհրդատվության տրամադրում․
 • Կենտրոնի մյուս բաժինների մասնագետների կողմից վերապատրաստման դասընթացների կամ սեմինարների համար մշակվող մոդուլների և դասընթացների անցկացման հարցերում աջակցություն և մեթոդական խորհրդատվության տրամադրում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողությունների զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, հոդվածների, գրքերի մշակում.
 • ՏՄԱԿ-ների մասնագետների կողմից մշակված բովանդակային նյութերի (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկներ, հոդվածներ, գրքեր և այլն) փորձաքննության իրականացում և եզրակացության տրամադրում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության գործընթացում կիրառվող գործիքակազմի և ձևաթղթերի (Գնահատման գործիքներ, եզրակացություն, ԱՈՒՊ, մշտադիտարկում և այլն) վերանայում և մշակում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության քաղաքականության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացին վերաբերող իրավական փաստաթղթերում առկա խնդիրների ու բացերի վերաբերյալ հարցերի քննարկում.
 • Այլ կազմակերպությունների կողմից նախատեսվող կամ իրականացվող վերապատրաստման դասընթացների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության տրամադրում.
 • Շնորհանդեսների, կլոր սեղանների, քննարկումների կազմակերպում և անցկացում.
 • Գնահատման արդյունքների, Անհատական ուսուցման պլանի /ԱՈՒՊ/, այդ թվում՝ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների անհատական պլանի /ՄԱԾԱՊ/ կազմման և կատարման, կրթության աջակցության ծառայությունների մատուցման կազմակերպման հարցերին առնչվող վեճերի քննարկում և անհրաժեշտության դեպքում արդյունքների վերանայում.
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների, մշտադիտարկման և վերլուծությունների իրականացում.
 • մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տեղեկատվական-վերլուծական աշխատանքների իրականացում:
Skip to content