Հրատարակություններ 2023

2023 թվականի ՀՄԿ հրատարակությունները` սույն ձեռնարկները ԵՎ աշխատանքային գիրք-տետրերը, երաշխավորվել են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12․01․2023 թվականի թիվ 30-Ա/2 հրամանով՝
որպես ուսումնական նյութեր

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՋԱԿՑՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
ՈւՂԵՑՈւՅՑ-ՁԵՌՆԱՐԿ

Սույն ձեռնարկում ներկայացված են աջակցող տեխնոլոգիաներ (այսուհետ՝ ԱՏ), որոնք կարևոր դերակատարում կարող են ունենալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, մասնավորապես` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացում՝ այս երեխաներին ընձեռելով կրթական միջավայրում և, առհասարակ, հասարակական կյանքում առավել անկախ լինելու, տարբեր գործընթացներում մասնակցություն ունենալու առավել մեծ հնարավորություններ։ Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել շահագրգիռ բոլոր կողմերի՝ թե' ուսուցիչների, ուսուցչի օգնականների, ուսումնական հաստատությունների վարչական աշխատակիցների և թե' Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ` ԿԱՊԿ) ունեցող անձանց ու նրանց ծնողների համար։

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄՆԵՐ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Սույն ուղեցույցը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատում են դպրոցներում և ովքեր մոտիվացված են իրենց դպրոցներն ավելի ներառական դարձնելու համար: Այս գործառույթն առաջին հերթին վերապահված է տնօրեններին, սակայն ուղեցույցն օգտակար կլինի նաև ուսուցիչների, դպրոցի վարչական անձնակազմի կամ դպրոցում աշխատող այլ մասնագետների համար: Ուղեցույցում Դուք կգտնեք անհրաժեշտ տեղեկատվություն դպրոցի ֆիզիկական ենթակառուցվածքների, գույքի, կահավորման, սարքավորումների մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների վերաբերյալ, և առհասարակ, ամեն ինչ այն մասին, թե ինչպես կարելի է սկսել, իրականացնել և գնահատել դպրոցի զարգացման գործընթացը դեպի ներառականություն: Այն կօգնի և կնպաստի ներառման ինդեքսի իրագործմանը` դպրոցների ֆիզիկական միջավայրը համապատասխանեցնելով ներառական կրթության ապահովման պահանջներին։ Այս ուղեցույցը «Մատչելի կրթական միջավայր» ձեռնարկների շարքի առաջին մասն է:

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Սույն ձեռնարկում մանրամասն ներկայացված են յուրաքանչյուր մասնագետի գործառույթներից բխող աշխատանքների նկարագրությունն ու ուղղվածությունը, գործունեության հիմնական էթիկական սկզբունքները, տարեկան ծրագրերի նմուշօրինակներ:

ՆԵՐԱՌՈՂ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ
Մեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար

Ձեռնարկը կառուցված է այնպես, որ հավասարապես կիրառելի լինի ինչպես ծրագրում ներգրավված, այնպես էլ չմասնակցած ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների համար՝ նրանց ուղեկցելով ներառական դասավանդման կարողությունների արդյունավետ զարգացման ճանապարհին: Ձեռնարկի կիրառությունն էականորեն կանդրադառնա հատկապես դասապրոցեսի ընթացքում բոլոր սովորողների լիարժեք և խելամիտ ներգրավման վրա և, հետամուտ լինելով համընդհանուր ներառականության հիմնարար սկզբունքներից մեկին, կնպաստի բոլոր սովորողների կրթության որակի բարելավմանը։

«Մայրենի 1» այբբենական շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետր

«Մայրենի 1» Այբբենական շրջան» աշխատանքային գիրք-տետրը հասցեագրված է առաջին դասարանում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին, նրանց ուսուցիչներին, ծնողներին և նպատակաուղղված է գրաճանաչության այբբենական շրջանի դժվարությունները հետաքրքրաշարժ ու մատչելի առաջադրանքների կատարման միջոցով հաղթահարելուն: Այն կարող է օգտակար լինել նաև այն երեխաներին, որոնք այս կամ այն պատճառով ձեռք չեն բերել կարդալու և գրելու կարողություններ:

«Մայրենի 1» այբբենական շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

«Մայրենի 1» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է մայրենի լեզվի ուսուցիչների համար։ Ուղեցույցը մեթոդական աջակցություն է ուսուցիչներին հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի «Մայրենի-1» Այբբենական շրջան» աշխատանքային գիրք-տետրի կիրառության գործընթացում:

«Մաթեմատիկա» թվային շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետր

Աշխատանքային գիրք-տետրը նախատեսված է երեխաների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման համար՝ նպաստելով նրանց ճանաչողական գործունեության զարգացմանը: Այն մաթեմատիկայի հետագա ուսուցման նախապատրաստման նպատակ է հետապնդում՝ շեշտադրելով սովորողների ինքնուրույնության հնարավորությունը: Այս ձեռնարկը ևս կառուցված է «հետաքրիր և բոլորին հասանելի» սկզբունքով։

«Մաթեմատիկա 1» թվային շրջան
Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սույն ուղեցույցի նպատակը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի «Մաթեմատիկա 1» աշխատանքային գիրք-տետրի կիրառության գործընթացում ուսուցիչներին մեթոդական աջակցության տրամադրումն է:

«Կերպարվեստ 1»
Աշխատանքային գիրք-տետր

Կերպարվեստ առարկայի աշխատանքային գիրքտետրի մշակման գործընթացում հաշվի են առնվել սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման ժամանակակից մոտեցումները, որոնց հիմքում ընկած է ոչ միայն ուսուցման շտկող-զարգացնող սկզբունքը, այլև հենց կերպարվեստի զարգացնող հնարավորությունները կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար: Հաշվի առնելով սովորողի ուսումնառության տվյալ փուլը, երբ երեխան դեռ կարդալ և գրել չգիտի, աշխատանքային գիրք-տետրում կիրառվել են պայմանական նշաններ և օրինակներ, որոնք կօգնեն նրան ըմբռնել առաջադրանքի բովանդակությունը։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ առաջադրանքների բովանդակությունը սովորողին հասանելի կդարձնեն մանկավարժը, ուսուցչի օգնականը կամ ծնողը։

«Կերպարվեստ 1»
Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սույն մեթոդական ուղեցույցը նպատակ ունի աջակցել ուսուցիչներին հարմարեցնել և փոփոխել «Կերպարվեստ» առարկայի 1-ին դասարանի ուսումնական ծրագիրն այնպես, որ դասարանում սովորող բոլոր երեխաները մասնակցություն ունենան դասապրոցեսին և կարողանան առաջընթաց գրանցել, ընդհանրացնել և ամրապնդել այլ առարկաներից ձեռք բերած գիտելիքները:

«Տեխնոլոգիա 1»
Աշխատանքային գիրք-տետր

Տեխնոլոգիայի աշխատանքային գիրք-տետրի նպատակն է աջակցել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին` յուրացնելու առաջին դասարանի առարկայական դասընթացը: Այն մշակված է՝ հիմք ընդունելով «Տեխնոլոգիա» առարկայի չափորոշիչը, ծրագիրն ու դասագիրքը: Աշխատանքային գիրք-տետրը ներառում է առաջադրանքներ, որոնք նախատեսում են տարբեր նյութերի հետ աշխատանքներ: Մեծ տեղ է հատկացված սովորողների ինքնուրույնության և ստեղծագործական ունակությունների, ինչպես նաև՝ գործնական աշխատանքների իրականացման խթանմանը: Տեխնոլոգիայի աշխատանքային գիրք-տետրը բաղկացած է առաջադրանքներից և հավելվածից։ Վերջինս ներառում է մկրատով աշխատելու և ինքնակպչուն պատկերներով առաջադրանքների կատարման համար նախատեսված բաժինը։ Յուրաքանչյուր առաջադրանքին կից ներկայացված են պայմանական նշաններ, որոնք կուղղորդեն սովորողին ինքնուրույն ըմբռնել տվյալ պահանջը: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ, հաշվի առնելով սովորողների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները, առաջադրանքների բովանդակությունը պետք է պարզաբանվի մանկավարժի, ուսուցչի օգնականի կամ ծնողի կողմից:

«Տեխնոլոգիա 1»
Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սույն մեթոդական ուղեցույցը նպատակ ունի աջակցել ուսուցիչներին հարմարեցնել և փոփոխել «Տեխնոլոգիա» առարկայի 1-ին դասարանի ուսումնական ծրագիրն այնպես, որ դասարանում սովորող բոլոր երեխաները մասնակցություն ունենան դասապրոցեսին և կարողանան առաջընթաց գրանցել, ընդհանրացնել և ամրապնդել այլ առարկաներից ձեռք բերած գիտելիքները:

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Հիմնվելով վերոնշյալ գործառույթների վրա և նպատակ ունենալով բարձրացնել ՄՀ ծառայությունների արդյունավետությունն ու ապահովել ծառայությունների տրամադրման միասնականությունը՝ ՀՄԿ-ն մշակել է տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց, որը կօգնի աշխատանքներն առավել արդյունավետ իրականացնել և ապահովել միասնական գործելաոճ ու ընթացակարգեր։ Սույն ուղեցույցում ներկայացված են ոչ միայն ՏՄԱԿ-ի կառուցվածքն ու գործառույթները, այլև հարուստ հավելված, որտեղ տրված են ՏՄԱԿ-ի գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ձևանմուշները։

Skip to content