Մանկավարժահոգեբանական աջակցության բաժին

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության բաժին

 • Կենտրոնի շահառու հանդիսացող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական ծառայությունների տրամադրում.
 • Կենտրոնի շահառու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվող մանկավարժահոգեբանական ծառայությունների վերաբերյալ փաստաթղթերի վարում.
 • Կենտրոնի շահառու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողներին խորհրդատվության տրամադրում.
 • Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների (այսուհետ՝ ՏՄԱԿ) մասնագետների, նախադպրոցական և ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների համար պլանային ու ընթացիկ մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների և սեմինարների անցկացում, մասնագիտական աջակցության և պլանային ու ընթացիկ խորհրդատվությունների իրականացում.
 • մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների և սեմինարների անցկացման համար Կենտրոնի վերապատրաստման և մեթոդական աջակցության բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ մոդուլների մշակում.
 • մանկավարժահոգեբանական աջակցություն տրամադրող թիմի անդամների միջև հանդիպում-քննարկումների իրականացում.
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների (պետական և համայնքային կառույցներ, ՊՈԱԿ-ներ, ՀԿ-ներ, Հիմնադրամներ և այլն) ներկայացուցիչների, ծնողների համար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների և սեմինարների անցկացում.
 • Կենտրոնի մասնագետների համար պլանային ու ընթացիկ մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների և սեմինարների անցկացում, խորհրդատվության տրամադրում.
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման գործընթացի բարելավմանը և մասնագետների կարողությունների զարգացմանը միտված ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, դիդակտիկ պարագաների և հոդվածների մշակման նպատակով Կենտրոնի բաժինների հետ համատեղ աշխատանքների իրականացում.
 • առաջավոր փորձ ունեցող մասնագետների հետ համատեղ փորձի փոխանակման աշխատանքների կազմակերպում.
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման գործընթացի և ձևաթղթերի (Անհատական ուսուցման պլան /ԱՈՒՊ/, մշտադիտարկում և այլն) վերանայման ու մշակման գործընթացում ներգրավվածություն.
 • կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվող մանկավարժահոգեբանական նեղ մասնագիտական աջակցության գործընթացի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների, մշտադիտարկման և վերլուծությունների իրականացում.
 • մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տեղեկատվական-վերլուծական աշխատանքների իրականացում:
Skip to content