ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2024

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ»
Մեթոդական ուղեցույցներ
3-5, 6-10, 11-14, 15-18, 19 եվ բարձր տարիքային խմբերի համար

Հումանիստական սկզբունքների, համամարդկային արժեքների և մատչելիության չափանիշների հիման վրա որակյալ կրթության ապահովմանն է միտված «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ» մեթոդական ուղեցույցների շարքը, որը ներառում է տարբեր տարիքային խմբերի ԿԶԱՊԿ և ԿԱՊԿ գնահատման ընթացքում կիրառվող գործիքակազմերն իրենց բոլոր բաղադրիչներով՝ գնահատման տեղեկագրեր, գործիքներ (առաջադրանքներ, աշխատանքային տետրեր, խթանիչ նյութեր), չափանիշներ։
Ուղեցույցները հնարավորություն կտան ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին, տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետներին, մասնավորապես՝ երեխաների գնահատման գործընթացում ներգրավված հատուկ մանկավարժներին, սոցիալական մանկավարժներին և հոգեբաններին առավել մանրամասն ծանոթանալ տարբեր տարիքային խմբերի երեխաների ԿԱՊԿ գնահատման ընթացակարգերին, գործիքակազմերին և դրանց կիրառման մեթոդաբանությանը։

«ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆ»
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ, ՁԵՌՆԱՐԿ

Անհատական ուսուցման պլանը (ԱՈւՊ) յուրօրինակ քարտեզ է, որն ուղղորդում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներին իրենց դպրոցական ուսումնառության ընթացքում։ Այն սովորողի ուսուցման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների արդյունավետ անհատական պլանավորումն է և ներառում է նրա կրթական կարիքների հիմնական ոլորտները, այդ կարիքները բավարարելու համար սահմանված խելամիտ հարմարեցումները, ծրագրային հարմարեցումները, աջակցող ծառայությունների տեսակներն ու ծավալները:
«ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆ» մեթոդական ուղեցույցում մատչելի կերպով ներկայացված են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ուսուցման և ուսումնառության գործընթացի պլանավորման և իրականացման, ինչպես նաև ԱՈՒՊ-ի մշակման, վերանայման և գնահատման գործընթացները` հիմքում ունենալով «Կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգը» և «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը:
Ուղեցույցը մեթոդական ցուցումներ է պարունակում այն մասին, թե ինչ փաստաթուղթ է ԱՈՒՊ-ը, ինչու է կարևոր, ինչ սկզբունքներով է մշակվում, ովքեր են ներգրավված այդ գործընթացում և ինչպես, քայլերի ինչ հաջորդականությամբ պետք է իրականացնել այն՝ արդյունավետություն ապահովելու համար։ Ուղեցույցի նպատակն է աջակցել ուսուցիչներին, ուսուցչի օգնականներին, մանկավարժահոգեբանական ծառայություններ տրամադրող մասնագետներին և ծնողներին՝ վարելու գործնական և իրատեսական երկխոսություն սովորողի կարիքների վերաբերյալ, գտնելու այդ կարիքները բավարարելու ստեղծագործ ուղիներ, ԱՈՒՊ-ի մշակման գործընթացն իրականացնել առավել հստակ և համակարգված` արդյունքում ունենալով գործուն աշխատանքային փաստաթուղթ:

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 2» աշխատանքային գիրք-տետրը ամբողջական պատկերացում է տալիս կերպարվեստային գրագիտության առանցքային հասկացությունների և նրանց ներքին կապերի ու առնչությունների մասին։ Առաջադրանքները վերաբերում են սովորողների հետաքրքրություններին ու նախասիրություններին, դասին ակտիվ մասնակցելու, հետազոտելու և բացահայտելու հնարավորություն են ընձեռում։ Դրանք ներառում են կերպարվեստային օրինաչափությունների բացահայտում՝ սովորողների սեփական փորձառությամբ և տարբեր նյութերի օգտագործմամբ, զարգացնում նրանց տարածական պատկերացումները և ծավալային ընկալումը, պարզ երկրաչափական պատկերների և մարմինների մեջ աշխարհը տեսնելու և բացահայտելու ունակությունները, հայտնաբերում լույսի և ստվերի, ուրվագծի և ուրվապատկերի, ձևի և ծավալի փոխառնչությունները, դրանց պատկերման հաջորդական քայլերը։

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 2» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը կուղղորդի ուսուցչին դասը կազմակերպելու առավել ճկուն և արդյունավետ։ Այն կօգնի այնպիսի մոտեցում ցուցաբերել ուսումնական գործընթացին, որը ենթադրում է ուսուցչի գործունեության բազմազանություն, այդ գործընթացին ստեղծագործաբար մոտենալու ազատություն, աշակերտների անհատականության դրսևորման խրախուսում ուսուցչի կողմից։

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

Աշխատելու, կառուցելու նախնական հմտությունների յուրացմանն է միտված «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2» աշխատանքային գիրք-տետրը, որում ներառված առաջադրանքներն ուղղված են սովորողների գեղարվեստական, աշխատանքային սկզբունքների ձևավորմանը, նրանց ստեղծագործական ունակությունների բացահայտմանն ու զարգացմանը, գեղարվեստական-տեխնոլոգիական գործունեության միջոցների յուրացմանը: Գիրք-տետրը սովորողներին կծանոթացնի տարբեր նյութերին ու դրանց հատկություններին, դրանցով աշխատելու տարբեր հնարքներին ու տեխնիկաներին, ինչպես նաև հնարավորություն կտա ինքնուրույնություն դրսևորել տարբեր բարդության առաջադրանքներ կատարելիս:

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 2» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը մշակված է գիրք-տետրում ներառված առաջադրանքների մեթոդական սկզբունքների, դրանց իրականացման առանձնահատկությունների մեկնաբանման և արդյունավետ կիրառումն ապահովելու նպատակով:

«ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 5»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 5» աշխատանքային գիրք-տետրը կառուցված է հայրենաճանաչության անմիջական ընկալումների, դրանք զուգորդելու, վերլուծելու, ընդհանրացնելու սկզբունքով: Բովանդակությունը միտված է հայրենաճանաչության նախնական գիտելիքների հաղորդմանը, բարոյական, մարդասիրական, գեղարվեստական, աշխատանքային սկզբունքների ձևավորմանը։ Այն սովորողներին հնարավորություն կընձեռի ծանոթանալ մեր «մեծ» և «փոքր» հայրենիքին, նրա պատմությանը, ընդհանրական գիտելիքներ կփոխանցի պետության, նրա սահմանների, խորհրդանիշների, կառուցվածքի, լեզվի, ընտանիքի, ինչպես նաև ազգային ավանդույթների, մեր երկրում ապրող ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ, կզարգացնի ազգային արժեքների ընկալման հիմնական սկզբունքները, կծանոթացնի Հայաստանի աշխարհագրական ու աշխարհաքաղաքական դիրքին, մշակույթի ու կենցաղի առանձնահատկություններին, բուսական ու կենդանական աշխարհին։

«ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 5»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ 5» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը կուղղորդի ուսուցիչներին սովորողների մոտ խթանելու հետաքրքրությունը «Իմ հայրենիքը» առարկայի նկատմամբ՝ նպաստելով նրանց կողմից միջառարկայական կապի վրա հիմնված գիտելիքների ձեռքբերմանը։ Այն առաջարկում է այնպիսի մոտեցում ուսումնական գործընթացին, որը ենթադրում է ուսուցչի գործունեության բազմազանություն, ուսումնական գործընթացին ստեղծագործաբար մոտենալու ինքնուրույնություն, աշակերտների անհատականության դրսևորման խրախուսում:

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2» աշխատանքային գիրք-տետրում ընդգրկված առաջադրանքները միտված են առավել մատչելի և հետաքրքրաշարժ եղանակով բացահայտելու շրջապատող իրականությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Դրանք վերաբերում են սովորողների ինքնաճանաչմանը, սոցիալական պարզագույն հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը, նրանց կենսակերպն ու առօրյան առողջ և անվտանգ կազմակերպելուն՝ սեփական կարծիքն արտահայտելու հմտություններ փոխանցելով նրանց և այդպիսով նպաստելով հնարավորինս ինքնուրույն կրթական միջավայր ներառվելուն։

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2»
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ 2» մեթոդական ուղեցույցն աջակցություն է առարկան դասավանդող ուսուցիչներին աշխատանքային գիրք-տետրի կիրառության գործընթացում՝ կրթության հասանելի, ներառական պայմանների ապահովման և կրթական նոր իրողություններով առաջնորդվելու համար։ Այն կօգնի ուսուցիչներին առավել մատչելի և արդյունավետ կազմակերպել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ուսումնառությունը։

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 2» (առաջին կիսամյակ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների երկրորդ դասարանի սովորողների համար

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 2» աշխատանքային գիրք-տետրում ներառված առաջադրանքները մշակված են թվային գրագիտության հիմունքները հեշտ և հիմնավոր յուրացնելու նպատակով։ Առաջադրանքները կառուցված են «պարզից դեպի բարդը», «մասնավորից ընդհանուրը» սկզբունքով, խիստ տրամաբանական հաջորդաշարքով և ուղղված են քանակական պատկերացումների, երկրաչափական պատկերների և մարմինների մասին սովորողների ձեռք բերած գիտելիքների ամրապնդմանն ու համակարգմանը, խնդիրներ լուծելու և հաշվողական հմտությունների զարգացմանը: Հաշվի է առնվել նաև ուսուցման գործնական և շտկող-զարգացնող ուղղվածության սկզբունքը՝ սովորողների հնարավորություններին և գործնական հմտություններին համապատասխան։

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 2» (առաջին կիսամյակ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 2» աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույցը կօգնի ուսուցիչներին մեթոդապես ճիշտ կազմակերպելու ուսուցման գործընթացը: Այն կուղղորդի նրանց առավել համակարգված և մատչելի ներկայացնելու ուսումնական նյութը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր երեխայի անհատական առանձնահատկությունները:

«ՄԱՅՐԵՆԻ 1» (ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

«ՄԱՅՐԵՆԻ 1» (ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԸ միտված է ուսումնական նյութի հեշտ և հաճելի յուրացմանը։ Նրանում ներառված առաջադրանքները կնպաստեն առաջին դասարանի սովորողների հետայբբենական շրջանի ընթերցանության և գրելու դժվարությունները տարատեսակ վարժությունների, հետաքրքրաշարժ ու հարմարեցված առաջադրանքների միջոցով հնարավորինս ինքնուրույն հաղթահարելուն, երեխաների խոսքի, մտածողության, վերլուծահամադրական կարողությունների զարգացման գործընթացներն առավել հետաքրքիր և դյուրին դարձնելուն։

«ՄԱՅՐԵՆԻ 1» (ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

«ՄԱՅՐԵՆԻ 1» (ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ ձեռնարկը մեթոդական ցուցումներ և ուղղորդումներ է պարունակում «ՄԱՅՐԵՆԻ 1» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԻՐՔ-ՏԵՏՐԻ առաջադրանքների կատարման սկզբունքների, ուսումնական նյութը հնարավորինս մատչելի ներկայացնելու, երեխաների հետ աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու վերաբերյալ։

ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ մանկավարժների համար

Երեխաների վարքային խանգարումների մանկավարժահոգեբանական վերլուծությանն ու դրանց պատճառահետևանքային կապերի ուսումնասիրությանն է նվիրված մեր հաջորդ հրատարակությունը՝ «ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ», մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ մանկավարժների համար։
Երեխաների հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները հաճախ առնչվում են վարքային մի շարք դժվարությունների և խանգարումների, որոնց վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքների առկայությունը հնարավորություն կտա ոչ միայն նկատել այդ խնդիրները և արձագանքել դրանց, այլև մի շարք դեպքերում կնպաստի դրանց կանխարգելմանը։
Այս ձեռնարկը միտված է hամընդհանուր ներառման գործընթացում վարքային խանգարում ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական գործունեության նպատակային, համակարգված և համալիր կազմակերպմանն ու իրականացմանը, նրանց հետ աշխատանքի, հաղորդակցման համապատասխան կոմպետենտությունների հաղորդմանը, ինչը հնարավորություն կտա մանկավարժահոգեբանական տեսանկյունից արդյունավետ կառավարել երեխաների հետ հարաբերությունները, տրամադրել գրագետ հոգեբանական, մանկավարժական ծառայություններ և խորհրդատվություն:
Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել երեխաների հետ աշխատող տարբեր մասնագետներին, ուսուցիչներին, ծնողներին, գիտելիքներ հաղորդել վարքային խանգարումների, դրանց տեսակների, երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական, սոցիալ-մանկավարժական աջակցության տեսական և մեթոդաբանական մոտեցումների, նրանց հետ իրականացվող սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքների հիմնական ուղղությունների, սկզբունքների, կանոնների վերաբերյալ:
Ձեռնարկում ներկայացված են նաև խաղեր, որոնց կիրառումը կրթական տարբեր ծրագրերում և ընտանիքում կնպաստի երեխաների վարքային խանգարումների կանխարգելմանը, հնարավոր դժվարությունների հաղթահարմանը:

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱԶՄԱԿԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐ։ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ մանկավարժների համար

Զարգացման բազմակի խանգարումներ ունեցող սովորողների հետ աշխատանքում կարևոր է նրանց ուսուցումն ու զարգացումը կազմակերպել այնպիսի մանրակրկիտ մշակված կրթական միջավայրում, որտեղ նրանք կկարողանան օգտագործել իրենց ողջ ներուժը:
Այս ձեռնարկի նպատակն է մեթոդական աջակցություն ցուցաբերել հանրակրթական դպրոցների մասնագետներին զարգացման բազմակի խանգարումներ ունեցող սովորողների ուսուցման և զարգացման հնարավոր ձևերի (միջոցներ, մեթոդներ, կրթական միջավայր)՝ երեխաների հաղորդակցման կարողությունների, ինքնուրույնության, դժվարությունները հաղթահարելու ունակությունների, ինչպես նաև մի շարք այլ հոգեկան գործընթացների ձևավորման վերաբերյալ:
Ձեռնարկը նախատեսված է մանկավարժների և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մասնագետների համար։

ԶԳԱՅԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ մանկավարժների համար

Զգայարաններից ստացվող տարաբնույթ տեղեկատվությունը մեկնաբանելու, համադրելու և համապատասխան արձագանքի շնորհիվ ուղեղը վերահսկում է մարմնի ռեակցիաները, անձի հույզերը և վարքագիծը։ Զգայական ինտեգրման արդյունքում անձը կարողանում է ներգրավվել առօրյա գործողություններում, «իմաստավորել» շրջապատող աշխարհը և արդյունավետորեն փոխազդել նրա հետ:
Ձեռնարկը ամփոփ տեղեկատվություն է պարունակում զգայական ինտեգրման, նրա կարևորության, նրա խանգարման արդյունքում ի հայտ եկող դժվարությունների, ինչպես նաև դրանց հակազդելու մեխանիզմների, եղանակների ու մասնագիտական մոտեցումների մասին։
Այն կօգնի ուսուցիչներին, տարածքային մանկավարժահոգեբական աջակցության կենտրոնների մասնագետներին և զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողներին՝ ճանաչել երեխայի խնդիրը և օգնել հաղթահարել այն՝ առավելագույնս ներառելով նրան առօրյա գործունեության մեջ և կրթական գործընթացում:

Skip to content