Առցանց գրադարան

Անվանում

Հեղինակ

Տվյալներ

Ռեսուրս

1

Ներառական կրթության զարգացումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնորոշման զարգացման միջոցով

Կարապետյան Լ.

2

Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացման հատուկ խաղեր, խաղային վարժություններ և հանձնարարություններ

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Մարության Մ.

Երևան, 2012

3

Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացումը

Մարության Մ.

Երևան, 2013

4

Տեսողության և զարգացման բազմակի խնդիրներ ունեցող երեխաների մանկավարժահոգեբանական աջակցություն

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Մարության Մ.

Մուրադյան Ս․

Բալասանյան Գ․

Դիլանյան Ա․

Եղիազարյան Ս․

Ձվակերյան Հ․

Երևան, Ասողիկ, 2019

5

Տեսողության խանգարում ունեցող մասնագիտական կրթության կատարելագործման ուղիները

Մարության Մ.

6

Ձայնային կողմնորոշիչների դերը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման շարժախաղերում

Մուրադյան Ս.

7

Տե­սո­ղության խան­գա­րում­ներ ու­նե­ցող ե­րե­խա­նե­րի տա­րա­ծա­կան կողմ­նո­րոշ­ման զար­գա­ցու­մը շար­ժա­խա­ղե­րի մի­ջո­ցո­վ

Ու­սում­նա­մե­թո­դա­կան ձեռ­նա­րկ հան­րա­կր­թա­կան դպրոց­նե­րի ուսու­ցիչ­նե­րի և դաս­տի­ա­րակ­նե­րի հա­մա­ր

Մուրադյան Ս.

Երևան, 2017

8

Հատուկ սարքերի, մարզասարքերի միջոցով իրականացվող խաղային գործողությունների կատարման արդյունավետության հետազոտությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ժամանակի և տարածական կողմնորոշման զարգացման գործընթացում


Մուրադյան Ս.

Դիլանյան Ա.

9

Տեսողության և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները

Մուրադյան Ս.

10

Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների ընտանիքներին ցուցաբերվող հոգեբանամանկավարժական աջակցության մոտեցումներ

Մեթոդական ձեռնարկ ծնողների համար

Հեղինակների խումբ

Երևան, 2019

11

Չլսող երեխաների խոսքի և հաղորդակցման զարգացումը ժեստաբառային երկլեզու ուսուցման մեթոդով 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Դաշյան Ա.

Երևան, 2017

12

Լսողության խանգարում ունեցող ավագ դպրոցականների տեքստերի և թանգարանային նյութերի ընկալման մակարդակի հետազոտությունները

Դաշյան Ա.

Մանուկյան Ա.

13

Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների հետ իրականացվող հիպոթերապիայի հիմնական ուղղություններն ու իրականացման ձևերը

Ազատյան Թ.

Երևան, 2014

14

Մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների շարժողական և հուզակամային ոլորտի զարգացումը երաժշտության ուղեկցությամբ

Ազատյան Թ.

Երևան, 2016

15

Տարրական դասարանների մտավոր հետամնացություն ունեցող աշակերտների տարածական կողմնորոշման արդի հիմնահարցերը

Ազատյան Թ.

Երևան, 2014

16

VIII Միջազգային Գիտաժողով

Ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից տեսակետները բժշկության մեջ

Ազատյան Թ. Յու.

Армения, 2017

17

VII Միջազգային Գիտաժողով

Ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից տեսակետները բժշկության մեջ

Ազատյան Թ. Յու.

Армения, 2015

18

Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների ճիշտ արտաբերության

ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները

Մուրադյան Ս.

«Մխիթար Գոշ» Գիտամեթոդական Հանդես, 2013

19

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ հարակրթական դպրոցների ուսուցիչների և դաստիարակների համար

Մուրադյան Ս.

Ե­րևան, 2017

20

«Որոշման ընդունման հոգեբանություն»

(Տեսությունների վերլուծություն)

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի խորհուրդ

© ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010

21

Երեխան և հոգետրավման. 

Ձեռնարկ աջակցող մեծահասակների համար

Խանամիրյան Ի. Ռ.

Գևորգյան Դ. Է.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017

22

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ձեռնարկ (3)

Մեթոդական ուղեցույց

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Հեղինակների խումբ

Երևան, 2019

23

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ձեռնարկ (2)

Մեթոդական ուղեցույց Աուտիստիկ սպեկտորի խանգարումներ Ձեռնարկ հոգեբանների համար

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Հեղինակների խումբ

Երևան, 2018

24

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ձեռնարկ (1)

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ հոգեբանների համար

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Հեղինակների խումբ

Երևան, 2017

25

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն/

Հեղինակների խումբ

Երևան, ՀՄԿ, 2018

26

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Հեղինակների խումբ

Երևան, ՀՄԿ, 2018

27

Զարգացման խանգարումներ և հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաներին տրամադրվող հոգեբանական աջակցություն

Անտոնյան Ս.

Թովմասյան Լ.

Երևան

28

Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության գործընթացների կազմակերպումը աջակցության կենտրոններում

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Ադամյան Հ.

Մարգարյան Լ.

Երևան

29

Ծնողավարության ձեռնարկ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ծնողների հետ աշխատանքների համար

Անտոնյան Ս.

Մովսիսյան Ն.

Թովմասյան Լ.

Երևան

30

Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Ավանեսյան Հ. Մ.

Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2015

31

ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման գնահատում

Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն

Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն, 2013

32

Ինչպես խթանել ներառումը դասարանում

Մեթոդական ուղեցույց ուսուցիչների համար

Հեղինակների խումբ

ՀՄԿ, Երևան, 2022

33

Ինչպես կարգավորել երեխայի վարքը՝ չանտեսելով նրա առանձնահատկությունները

Մեթոդական ձեռնարկ ծնողների համար

Սվաջյան Ա․ Հ.

Մանուկյան Ա. Տ.

ՀՄԿ, Երևան, 2021

34

Ինչպես խթանել ներառումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում

Մեթոդական ուղեցույց 

Ձեռնարկ մանկավարժների համար

Հեղինակների խումբ

ՀՄԿ, Երևան, 2021

35

Լոգոպեդիան գործնականում

/Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան/

Ա. Վ. Ավագյան և ուրիշներ

© Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2017

36

«Սովորենք խաղալ, որ կարողանանք զարգացնել» ծրագիր

Երեխաներին մասնագիտական ծառայություններ մատուցող մասնագետների՝ դիդակտիկ նյութերով և, մասնավորապես, խաղերով աշխատելու կարողությունների զարգացում

Համբարձումյան Ա.

Փահլևանյան Մ. 

Գալստյան Դ.

© Մանկական զարգացման հիմնադրամ Երևան, 2018

37

Ներառական կրթության ռազմավարություններ

Դասագիրք

Հեղինակների խումբ

© 2019 Մինեսոթայի համալսարանի խմբագիրների կազմ

38

Ներառական կրթությունը գործնականում

(ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)

Պետրոսյան Ս.

Երևան, 2018

39

Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրման խնդիրները Քննարկումների արդյունքների վերլուծություն

Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն

© Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2019

40

Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական աջակցություն

Սարատիկյան Լ. Հ. Հարությունյան Մ. Ռ.

© Սարատիկյան Լ., 2017

© Հարությունյան Մ., 2017

41

Մանկավարժություն

Ուսումնական ձեռնարկ

Ամիրջանյան Յու. Ա.

Սահակյան Ա. Ս.

«Մանկավարժ», 2005

42

Նախադպրոցական մանկավարժություն

Դասախոսություններ

Գրիգորյան Ն.

Գյումրի, 2015

43

Մանկավարժական միտք

Հեղինակների խումբ

«Մանկավարժական միտք» հանդես, Զանգակ, 2013

44

ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման գնահատում

Հեղինակների խումբ

Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն, 2013

45

Ներառական կրթության մշտադիտարկում

Ուսումնասիրության զեկույց

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, 2019

46

Ներառական կրթության ներդրման հիմնախնդիրները և առաջարկվող լուծման ուղիները միջին մասնագիտական կրթության համակարգում

Իրավիճակի վերլուծություն

«Սեյվ դը չիլդրեն»,

«Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ» կազմակերպություններ

«Սեյվ դը չիլդրեն»,

«Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ» կազմակերպություններ, 2017

47

Ներառական կրթության ռազմավարություն

Դասագիրք

Հեղինակների խումբ

Երկրորդ հրատարակություն, 2020

Երևան, Ասողիկ, 2020

48

Ներառական կթություն

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Երևան, 2017

49

Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի մշտադիտարկում և գնահատում

Սովորողի ուղեցույց

Չարևա Ա.

Ղուկասյան Հ.

Գեորգե Կ.

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն

MEASURE Evaluation AIDOAA

50

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում

Մեթոդական ուղեցույց

Պապոյան Վ. Ռ. 

Գալստյան Ա. Ս. 

Սարգսյան Դ. Յու.

Մուրադյան Ե. Բ. 

Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017 

© ԵՊՀ հրատ., 2017

© Հեղ. խումբ, 2017

51

Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում 

Թեստեր և վարժանքներ

Պապոյան Վ. Ռ. 

Գալստյան Ա. Ս. 

Սարգսյան Դ. Յ. 

Կարապետյան Մ. Ա. 

Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020

© ԵՊՀ հրատ., 2020

© Կազմողներ, 2020

52

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և դաստիարակների համար

Մուրադյան Ս. Վ.

© Մու­րա­դյան Ս., 2017

Ե­րևան, 2017

53

Չլսող երեխաների Խոսքի և հաղորդակցման զարգացումը ժեստաբառային երկլեզու ուսուցման մեթոդով

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Դաշյան Ա. Վ.

© Դաշյան Ա. Վ., 2017

Երևան, 2017

54

Նախադպրոցական կրթության բարեվարքությունը Հայաստանում. INTES գնահատում

Միհայլո Միլովանովիչ

Սիմոնե Բլում

55

Սոցիալական արդարությունը` Հայաստանի կրթության համակարգում 

Դեյնիել Կարո

Հի Ջիա

2018 թ.

56

Ներառական կրթության մշտադիտարկում

Ուսումնասիրության զեկույց

57

Կրթության որակի ընկալումները հանրակրթական համակարգում

58

Ներառական կրթության հիմնախնդիրները

Հեղինակների խումբ

Գյումրի, «ԷԼԴՈՐԱԴՈ» հրատարակչություն, 2017

59

Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն

Մագիստրատուրայի դասի մեթոդական ուղեցույց

Ստեփանյան Լ. Ս.

Երևան, Հողինակային հրատարակչություն, 2013

60

Մանկավարժություն

Ուսումնական ձեռնարկ

Ամիրջանյան Յու. Ա.

Սահակյան Ա. Ս.

«Մանկավարժ», 2015

61

Բժշկական հոգեբանություն

Ուսումնական ձեռնարկ

Հեղինակների խումբ

62

Մատչելի հանրակրթական դպրոց

Ձեռնարկ

«Հաշմանդամություն և ներառական» զարգացում ՀԿ

Երևան, 2018

63

Բազմալեզու տիֆլոինֆորմացիոն համակարգ Արև

Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ (ԵրՄՄԳՀԻ)

Երևան, 2012

64

Հոգեֆիզիոլոգիա: Դասագիրք: 2-րդ վերամշակված հրատարակություն

Գրիգորյան Վ. Հ.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014

65

Ինչպես պահպանել հուզական բարեկեցությունը առցանց ուսուցման իրավիճակներում

Ձեռնարկ հանրակրթական ոլորտի դասավանդողների և ղեկավարների համար

Աննա Կ. Գևորգյան

66

Դպրոցի հոգեբանի աշխատանքը հեռավար ուսուցման պայմաններում

Ուղեցույց՝ նախատեսված կրտսեր դպրոցական տարիքային խմբի (տարրական դասարաններ) հոգեբանների համար

Անի Ռ. Վարդանյան

67

Ուղեցույց՝ սոցիալական ոլորտի մասնագետների համար՝ արտակարգ դրության ժամանակահատվածում երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ մասնագիտական գործունեության շրջանակներում

Հեղինակների խումբ

68

Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, բնագիտական, թե՝ սոցիալական

Գիտաժողովի նյութեր

Գ. Շահվերդյան

Հեղինակների խումբ

Հոկտեմբեր 28, 2015

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն

2015

69

Գրական ստեղծագործության հոգեբանություն

Զավեն Ավետիսյան


© Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 

70

Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանգություն

Հեղինակների խումբ

© Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015

71

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն

Դասընթացի նյութերի ժողովածու

Ամիրյան Ս. Ս.

© Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016

72

Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ

Ուսումնական ձեռնարկ

Աղաբաբյան Հ. Ռ. 

Առաքելյան Ա. Ն. 

© Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016

73

Խառնվածք

Դասախոսության տեքստ

Էլդա Գրին

© Էլդա Գրին, 2002

74

Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները

Խուդոյան Ս. Ս.

© Խուդոյան Ս. Ս.

© «Զանգակ-97» հրատարակչություն

75

Հոգեբանություն

Արզումանյան Ս.

Երևան, 2003

76

Ընդհանուր հոգեբանություն

Պետրովսկի Ա. Վ.

«Լույս» հրատարակչություն, Երևան, 1974

77

Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն

Պետրովսկի Ա. Վ.

«Լույս» հրատարակչություն, Երևան, 1977

78

Հոգեբանություն

Կովալյով Ա. Գ.

Ստեպանով Ա. Ա.

Շաբալին Ն. Ս. 

Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1970

79

Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ

Գիրք I

Նալչաջյան Ա. Ա.

«Լույս» հրատարակչություն, Երևան, 1991

80

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի հաղթահարման խաղեր և վարժություններ Ոսւումնամեթոդական ձեռնարկ հոգեբանների և մանկավարժների համար

Ալինա Մանուկյան

Երևան, ԱՐՏԱԳԵՐՍ, 2019

81

Նորմալ ֆիզիոլոգիա

Հեղինակների խումբ

Խուդավերդյան Դ. Ն.

Երևան, 2020

82

Ամբլիոպիա ունեցող երեխաների վարման գործելակարգ

Հեղինեկաների խումբ

83

Սահմանափակ տեսողություն

Հեղինակների խումբ

84

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման կարողությունների ձեվավորման անհրաժեշտության տեսագործնական հիմնավորումը ընտանեկան դաստիարակության պայմաններում

Դավթյան Ս. Ռ. 

2019

85

Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ 

Արնաուդյան Ա.

Երևան, 2020

© Լինգվա, 2020 

86

Հոգեբուժություն

Դասագիրք բժշկական բուհերի ուսանողների համար

Մելիք-Փաշայան Ա. Է.

Երևան, 2012

87

Հոգեբանություն: Դեմքեր, փաստեր

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Հեղինակների խումբ

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010

88

Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ

(Գործնական հոգեբանություն)

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 

89

Պալիատիվ հոգեբանություն

Բազմագիտակարգային դասընթաց

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Գևորգյան Դ.

Ասրիբաբայան Ե. 

Քամալյան Ա.

Մովսիսյան Ն.

Միքայելյան Զ.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016

90

Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը

Ավանեսյան Հ.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017

91

Քաղաքական հոգեբանություն

Ուսումնական ձեռնարկ

Մկրտչյան Հ.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019

92

Հոգեբանական հետազոտությունների պլանավորում

(Դասախոսություններ)

Հովհաննիսյան Ս.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019

93

Բռնության և զոհի հոգեբանություն

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Միքայելյան Մ.

Երևան, Ճարտարագետ, 2016

94

Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները

Սարգսյան Լ.

Հարությունյան Ս.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017

95

Ինքնատիրապետման արվեստը

Վլադիմիր Լեվի

«Հայաստան» հրատարակչություն, 1980

96

Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները hոգեբանական հետազոտություններում

Ուսումնական ձեռնարկ

Գալստյան Ա.

Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2015

97

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր

(Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) 

Սահակյան Մ.

Երևան, Հեղինակային հրատարակչություն, 2015

98

Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն

Ուսումնական ծրագիր

Ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Հովհաննիսյան Ս. Վ., 2016

99

Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա

Դասախոսությունների համառոտ դասընթաց

Մինասյան Ս. Մ.

Սարգսյան Ս. Հ.

Աբրահամյան Հ. Տ.

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014

100

Գլխուղեղի ռեֆլեքսները

Սեչենով Ի. Մ.

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան 1951

101

Մանկան անատոմիա

Սարաֆյան Ա. Ա.

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1983

102

Տարիքային ֆիզիոլոգիա

Կարապետյան Ս. Կ.

Շախրերյան Ս. Ա.

«Լույս» հրատարակչություն, Երևան 1981

103

Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդել մարդկանց վրա

Դեյլ Քարնեգի

«Գիտելիք», Երևան 1991

104

Ինչպես խթանել ներառումը հեռավար ուսուցման պայմաններում

Խորհուրդներ ուսուցիչներին

Մեթոդական ուղեցույց 

Ձեռնարկ

Սվաջյան Ա. Հ.

Ադամյան Հ. Ա.

Գարեգինյան Ա. Ա.

Հակոբյան Լ. Գ.

Մարգարյան Լ. Հ.

Երևան 2021

105

Ինչպես խթանել երեխայի ներառումը հեռավար ուսուցման մեջ

Խորհուրդներ ծնողներին

Մեթոդական ուղեցույց

Ձեռնարկ

Սվաջյան Ա. Հ.

Ադամյան Հ. Ա.

Գարեգինյան Ա. Ա.

Հակոբյան Լ. Գ.

Մարգարյան Լ. Հ.

ՀՄԿ, Երևան 2021

UNICEF

106

Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների մշտադիտարկում, գնահատում և վերհանված խնդիրներին արձագանքում

Մասնակցային գնահատման հաշվետվություն

Զուլֆիյա Չարիևա

Հասմիկ Ղուկասյան

MEASURE Evaluation

Հունվար 17-19, 2018թ, Ծաղկաձոր, Հայաստան

107

Երեխաների դեմ բռնության կանխարգելում

Դրական ծնողավարման ձեռնարկ

«Սեյվ դը չիլդրեն»

Երևան, «Սեյվ դը չիլդրեն», 2011

108

Ծնողների ներգրավվածությունը

Հանձնարարականներ տնօրենների և ուսուցիչների համար

U-SAID, G-PRIED

Թբիլիսի, 2015

109

Բիբլիոթերապիա կամ հոգեթերապիա գրքով 

Մանուկ Խաչատրյան

ՓսիԼայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն

110

«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես

Հեղինակների խումբ

Երևան 2018, # 1

111

7 հարց ինքներս մեզ և մեր երեխաներին հասկանալու համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ

Խորհրդատվական հաղորդակցության և ծառայությունների կենտրոն և Պլան Վիետնամ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 2008

112

Մարդասիրական օգնության պայմաններում երեխայակենտրոն միջավայրի վարժությունների հավաքածու

Լեսլի Սնայդեր

Վենդի Էյջեր

Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ և ԿՖՄՖ Հոգեբանական աջակցության կենտրոն, Կոպենհագեն, 2018

113

Մատչելի և օգտակար բանջարեղեն

World Vision Հայաստան

ՅՈՒՆԻՍԵՖ

114

Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից

Ձեռնարկ վերապատրաստողների և երեխաների պաշտպանության մասնագետների համար

Միրա Անտոնյան

Տաթևիկ Կարապետյան

Երևան 2019

115

Երեխաների հենաշարժիչ ապարատի առանձնահատկությունները

Գրիգորյան Մ. Ե.

Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն, 2017

116

Նյարդային համակարգի անատոմիա 

Հեղինակների խումբ

ԵՊԲՀ

117

«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները»

V միջազգային գիտաժողովի նյութեր

Հեղինակների խումբ

Երևան, Հայաստան, ԵՊՀ, Հոկտեմբեր 23-25, 2015118

Երեխայի տունը

Մարիա Մոնտեսորի

119

Նախադպրոցական մանկավարժություն

Հեղինակների խումբ

ՀՀ ԿԳՆ

120

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

121

Սոցիալական Մանկավարժություն

(Բուհական Ձեռնարկ)

Հարությունյան Ն. Կ.

Ղազարյան Ա. Փ.

Ղուկասյան Լ. Հ.

Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2017 

122

Մանկավարժություն

Հեղինակների խումբ

ՀՀ ԿԳՆ Կրթության Ազգային ինստիտուտ, 2008

123

Նախադպրոցական կրթական միկրոծրագրեր իրականացնող հաստատություններում ընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկայի գնահատման և դրա վրա ազդող գործոնների հետազոտություն

Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ

Երկրորդ միջանկյալ հաշվետվություն, Երևան, 2017

124

Ուսուցչի մասնագիտական ​​կոմպենտենտությունը և առանցքային կոմպենտացիանները

Գասպարյան Լ.

125

Երեխաների Մասնակցությամբ Դատավարություն

Գործառնական ուղեցույց

ՅՈՒՆԻՍԵՖ, ՀՀ ԱՆ

ՀՀ Արդարադատության Նախարարություն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Երևան 2017

126

Տարիքային առանձնահատկությունները երկրորդ լեզվի ուսուցման ժամանակ 

Իրինե Շուբիթիձե

127

Ագրեսիայի բարձր մակարդակ ունեցող 12-14 տարեկան դեռահասների սոցիալական ընկալման առանձնահատկությունները

Գևորգյան Ա. Կ. 

Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 2013, 4(2)

128

Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ

Մենեմշյան Ա.

Սարգսյան Զ.

Ստեփանյան Վ.

Երևան 2013

129

Ինչպե՞ս հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ

Ձեռնարկ Երիտասարդների համար

© 2013 «Սեյվ դը չիլդրեն»-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն,

Երևան 2014

130

ՀՀ ՄԿՈՒ ոլորտում ներառականության ապահովում

Առկա իրավիճակի նկարագրություն և խնդիրների լուծման ուղիներ

World Vision

131

Ներառական կրթությունը գործնականում

Պետրոսյան Ս.

© Պետրոսյան Ս. Ս., 2019

Երևան 2021

132

Հոգեբանական առաջին օգնության ուղեցույց

ՅՈՒՆԻՍԵՖ

2020

133

Ներառող դասավանդում․ մենթորական աջակցություն, մեթոդաբանություն և գործիքակազմ

ՅՈՒՆԻՍԵՖ

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»

Երևան 2019

134

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կարիքները ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի համատեքստում

ՅՈՒՆԻՍԵՖ

Ապրիլ, 2020

135

Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների խնամքի կազմակերպման ուղեցույց

Հարությունյան Մ.

Երևան 2017

© Հարությունյան Մ. Ռ., 2017

136

Մայրենի 1

Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Միքայելյան Ա. Վ.

Սվաջյան Ա. Հ.

ՀՄԿ, Երևան 2021

137

Մաթեմատիկա 1

Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Բարսեղյան Մ. Ս.

Սվաջյան Ա. Հ.

ՀՄԿ, Երևան 2021

138

«Մայրենի 1» և «Մաթեմատիկա 1» աշխատանքային գիրք-տետրերի մեթոդական ուղեցույց

Ուսումնական նյութերի հարմարեցումներ ուսուցիչների համար

Սվաջյան Ա. Հ. 

Միքայելյան Ա. Վ. 

Բարսեղյան Մ. Ս.

Պետրոսյան Ս. Ս.

ՀՄԿ, Երևան 2021

139

Ներառումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում

Խաղեր և վարժություններ

Մեթոդական ուղեցույց ձեռնարկ մանկավարժների համար

Հեղինակների խումբ

ՀՄԿ, Երևան 2021

140

Ուսուցչի օգնականի ձեռնարկ

Մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի օգնականների համար

Հեղինակների խումբ

ՀՄԿ, Երևան 2021

141

Արդյունավետ հարմարեցումներ

Որակյալ կրթություն

Մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ մանկավարժների համար

Հեղինակների խումբ

ՀՄԿ, Երևան 2022

142

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը Հայաստանում

Հեղինակների խումբ

Երևան 2014

© ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, 2014

143

Ինչպես խոսել հաշմանդամության մասին

Լուսինե Գասպարյան

Երևան

144

Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտությունը և առանցքային կոմպենտացիաները

Լուսինե Գասպարյան

Երևան

145

Մեր վախերի տարօրինակությունները

Սթիվեն Ջուան

146

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ հոգեբանական աշխատանքի ուղեցույց 

Մեթոդական ձեռնարկ հոգեբանների և մանկավարժների համար

Հեղինակների խումբ

«Վէլաս Պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, 2020թ․

© Խուդոյան Ա., 2020

147

Վշտի հոգեբանություն

Սերգեյ Շեֆով 

148

Կյանքի 200 դաս

Ռոբին Շարմա 

149

Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորումը երջանիկ սիրո համար, 11 տեխնիկա, որոնք կօգնեն ձեզ սիրահարվեցնել, գայթակղել եվ ամուսնանալ ցանկացածի հետ

Եվա Բերգեր 

150

Մանկական խնդիրների հեքիաթաթերապիա

Տկաչ Ռ. Մ. 

© Ռ.Մ. Տկաչ, 2008

© Հրատարակչություն «Խոսք», 2008

151

Դեռահասների հետ հոգեբանական աշխատաքի ուղեցույց 

մեթոդական ձեռնարկ հոգեբանների և մանկավարժների համար 

Հեղինակների խումբ

«Վէլաս Պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, 2018

152

Կարդում ենք ըստ դեմքի

Ֆիզիոգնոմիկա

Թեոդոր Շվարց 

«Читаем лица. Физиогномика»: Питер; СПб.; 2010

153

Մոնտեսսորի նյութեր

Դպրոց փոքրերի համար

Թարգմանեց՝ Ա․ Խուդոյան

154

Հոգեբանների մտքերի հետքերով

155

Մտածի՛ր, փորձի՛ր, զարգացի՛ր

Ջիլ Անդերսոն 

© Общая редакция и перевод А. Л. Шлионский, Л. М. Шлионский, Н. В. Никифорова, 1996

© Оригинал-макет «Ленато»

156

Մեր ուղեղի տարօրինակությունները

Սթիվեն Ջուան 

«Странности нашего мозга»: РИПОЛ классик; Москва; 2008

157

Թեթև ապրիր

Էնդրյու Մետյուզ 

Թարգմանիչներ՝ Օ․Մարդանյան

Ա․Խուդոյան

158

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 1»

Թվային շրջան

Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սվաջյան Ա. Հ․

Բարսեղյան Մ. Ս.

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ․ Վ․

Երևան - 2023

159

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 1»

Թվային շրջան

Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Սվաջյան Ա. Հ․

Բարսեղյան Մ. Ս.

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ․ Վ․

Երևան - 2023

160

«ՄԱՅՐԵՆԻ 1»

Այբբենական շրջան

Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սվաջյան Ա. Հ.

Միքայելյան Ա․ Վ․

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ. Վ․

Երևան – 2023

161

«ՄԱՅՐԵՆԻ 1»

Այբբենական շրջան

Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Սվաջյան Ա. Հ.

Միքայելյան Ա․ Վ․

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ. Վ․

Երևան – 2023

162

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 1»

Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սվաջյան Ա. Հ.

Սարգսյան Ս. Մ.

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ. Վ․

Երևան – 2023

163

«ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 1»

Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Սվաջյան Ա. Հ.

Սարգսյան Ս. Մ.

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ. Վ․

Երևան – 2023

164

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 1»

Աշխատանքային գիրք-տետրի մեթոդական ուղեցույց ուսուցչի համար

Սվաջյան Ա. Հ.

Օրդյան Ն․ Ա․

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ. Վ.

Երևան – 2023

165

«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 1»

Աշխատանքային գիրք-տետր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների առաջին դասարանի սովորողների համար

Սվաջյան Ա. Հ.

Օրդյան Ն․ Ա․

Պետրոսյան Ս. Ս.

Օհանյան Հ. Վ.

Երևան – 2023

166

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների նկարագիրը կրթության կազմակերպման գործընթացում

Ձեռնարկ մանկավարժների համար

Սվաջյան Ա․ Հ․

Ազատյան Թ․ Յու․

Բաբայան Լ․ Ա․

Թադևոսյան Է․ Ռ․

Թադևոսյան Հ․ Վ․

Հարությունյան Մ․ Ռ․

Մանուկյան Ա․ Տ․

Մուրադյան Ս․ Վ․

Օհանյան Հ․ Վ․

Երևան – 2023

167

Կրթության կազմակերպման գործընթացում կիրառվող աջակցող տեխնոլոգիաներ

Ուղեցույց-ձեռնարկ

Սվաջյան Ա․ Հ․

Ադամյան Հ․ Ա․

Գարեգինյան Ա․  Ա․

Մարգարյան Լ․ Հ․ 

Երևան – 2023

168

«Մատչելի կրթական միջավայր. ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցումներ»

Մեթոդական ուղեցույց

Սվաջյան Ա․ Հ․

Ադամյան Հ․ Ա․

Գարեգինյան Ա․ Ա․

Մարգարյան Լ․ Հ․

Հակոբյան Լ․ Գ․

Մուրադյան Ռ․ Մ․

Գրիգորյան Լ․ Կ․

Երևան – 2023

169

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց

Ձեռնարկ

Սվաջյան Ա․ Հ․

Ադամյան Հ․ Ա․

Մանուկյան Ա․ Տ․

Գարեգինյան Ա․ Ա․

Անտոնյան Ա․ Կ․

Երևան – 2023

170

Ներառող դասավանդում մեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար

Սվաջյան Ա․ Հ․

Մնացականյան Լ. Ա.

Սարգսյան Թ. Ա.

Հակոբյան Ն. Ա.

Մկրտչյան Տ. Ա.

Մսրիկյան Գ. Ա.

Մկրտչյան Մ. Կ.

Խուգեյան Ա. Վ.

Պոնոմարենկո Ի. Ռ.

Աբրահամյան Ի. Ս.

Հովհաննիսյան Ա. Ա.

Խաչատրյան Ս. Գ․

Երևան – 2023

171

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերի հաղթահարման խաղեր և վարժություններ

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ հոգեբանների և մանկավարժների համար

Մանուկյան Ա.

Երևան, ԱՐՏԱԳԵՐՍ, 2019

172

Գիրք

https://wordpress.org/

Skip to content